رییسجمهوربرزیلبهرشوهگیریهممتهمشد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشیتدپرس- پلیس فدرال برزیل اعالم کرده بازرسان این نهاد ش//واهدی مبنی بر دریافت رشوه از سوی رییسجمهور این کشور پیدا کردن//د که ای//ن امر میتواند تهدید جدیدی برای قدرت وی و تعلیق او از قدرت باشد.

میشل تامر به دلیل شهادت یکی از تاجران ثروتمند برزیل مبنی بر رشوهگیریموردتحقیقوبررسیقرارگرفتهاست.درحالیکهشخصتامر این ادعا را رد و تاکید میکند که از سمت خود کنارهگیری نخواهد کرد. در صورتی که دادستان عالی برزیل با تحقیقات پلیس موافقت کند، کنگره باید درباره ارجاع پرونده تامر به دادگاه عالی برزیل تصمیمگیری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.