آغاز طراحي درگاه الكترونيكي ناشران بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل ش//ركت سپردهگذاري مرك//زي اوراق بهادار و تس//ويه وجوه )سمات( از آغاز طراحي و توليد درگاه الكترونيكي ناشران بازار سرمايه )دانا( در اين ش//ركت خب//ر داد. به گزارش س//مات، محمدرضا محس//ني گفت: تاكنون شركت سپردهگذاري مركزي در راس//تاي تحقق برنام//ه راهبردي مديري//ت فن//اوري اطالع//ات خود و تحقق دولت الكترونيك اقدام به ارائه محصوالت تخصصي و تفكيكش//ده براي ذينفعان بازار س//رمايه از جمله س//رمايهگذاران و كارگزاران در قالب درگاههاي الكترونيكي دارا و كارا كرده اس//ت. وي راهاندازي درگاهي مشابه براي قريب به يك هزار ناشر فعال در بازار س//رمايه را امري ضروري دانست و اظهار داش//ت: طراح//ي و عمليات اجرايي درگاه الكترونيكي ناش//ران در مديريت فناوري س//مات آغاز ش//ده است تا اين شركت بتواند ارائه خدمات خود به بخش مهمي از ذينفعان بازار سرمايه را افزايش دهد. محسني درباره ويژگيهاي درگاه الكترونيكي ناشران گفت: اين درگاه در دو بخش خدمات پايه و ارزشافزوده در بستري امن، در كوتاهترين زمان و كمترين هزينه ارائه خواهد شد كه از نتايج بارز آن ميتوان به تمركز ارائه خدمات سمات به ناشران با ح//ذف مكاتب//ات و رفتوآمدهاي حضوري اش//اره كرد. وي ادامه داد: با توليد و راهاندازي اين درگاه الكترونيكي تعامل اطالعاتي بين ناش//ر و شركت س//پردهگذاري مركزي تقويت شده و به موجب آن امكان افزايش خدمات به ناشران همچون وضعيت مطالبات مالي سهامدارانفراهمخواهدشد.مديرعامل سماتخاطرنشانكرد:مديريتفناوري س//مات در راستاي طراحي اين درگاه الكترونيكي، تاكنون جلسات متعددي را با مديران سهامداري برخي ناشران برگزار كرده كه نتايج اين نشس//تها اولويتبندي خدمات پايهاي مورد نياز آنها بوده است. وي با بيان اينكه جلسات با مديران س//هامداري ناشران بزرگ بازار س//رمايه در روزهاي آينده ادامه خواهد يافت، گفت: مديريت فناوري شركت سپردهگذاري به منظور طراحي مطلوبتر اين درگاه الكترونيكي، آماده دريافتپيشنهادهاونظراتسايرناشران است تا سامانه كاربردي و كارآمدتري را براي اين بخش از ذينفعان بازار سرمايه طراحي و توليد كند. مديريت فناوري اطالعات شركت سپردهگذاري مركزي در طول يك س//ال اخير در راس//تاي تحقق دولت الكتروني//ك، درگاههاي الكترونيك//ي س//رمايهگذاران )دارا( و كارگ//زاران ب//ورس )كارا( را راهاندازي ك//رد تا ارائه خدمات اين ش//ركت به سرمايهگذاران و كارگزاران بازار سرمايه افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.