بيتحركي عميق بورسبازها

Jahan e-Sanat - - News -

معاملهگران بورس تهران روز گذشته در حالي معامالت متعادل را در اغلب نمادهاي معامالتي بازار سهام به نظاره نشستند كه تحرك برخي حقوقيها براي حمايت از سهام باعث شد، روند معامالت در محدوده »صفر تابلو« به كار خود پايان دهد. به گزارش فارس، شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز گذشته با كاهش131 واحديرويرقم87 هزارو637 واحدايستاد.اماشاخصكلهموزنبدون تغيير چنداني عدد 16 هزار و 963 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش 108 واحدي به رقم 85 هزار و 626 واحد دست يافت. شاخص بازار اول در حالي با كاهش 126 واحدي به رقم 54 هزار و 237 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 85 واحدي عدد671 هزار 808و واحد را به نمايش گذاشت. براساس اين گزارش، روز گذشته معامالت سهام در نماد معامالتي شركتهاي پااليش نفت اصفهان با82 واحد،سرمايهگذاريغديربا12 واحدوبانكملتبا41 واحدكاهش بيشترينتاثيرمنفيرابرمحاسبهشاخصكلبورسبهنامخودثبتكردند. در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي سه شركت نفت بهران با 9 واحد، بانك خاورميانه با شش واحد و پتروشيمي جم با چهار واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. ارزش كل معامالت روز گذشته بورس تهران در حالي بيش از 200 ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن بيش از يك ميليارد سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 31 هزار و 799 نوبت دادوستد بود. در اين ميان ارزش حجم معامالت سهام در بازار نقدي از 961 ميليون سهم فراتر نرفت. طي معامالت روز گذشته نماد معامالتي شركتهاي گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران، دادهپردازي ايران، مهندسي تكنوتار از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معامالتي شركتهاي كارخانجات نساجي بروجرد، ملي صنايع مس ايران، سيمان شمال، حق تقدم خريد سهام سايپا آذين و اوراق اجاره بوتان متوقف شدند. روز گذشته در بازار دو بورس تهران كه به معامالت درونگروهي سهامداران عمده اختصاص دارد بيش از 373 ميليون سهم بانك ملت به ارزش بيش از 37 ميليارد تومان با معامالت انتقالي ميان سهامداران عمده همراه بود. در مخابرات ايران روز گذشته 107 ميليون سهم به ارزش كمتر از 22 ميليارد تومان كد به كد شد. همچنين اختيار فروش روي سهام مخابرات ايران نيز با معامله 107 ميليون سهمي به ارزش بيش از 600 ميليون تومان مواجه شد. بيش از صد ميليون سهم پتروشيمي مبين نيز روز گذشته به ارزش بيش از 37 ميليارد تومان با معامالت انتقالي به كدهاي درونگروهي سهامدار عمده روبهرو شد و در عين حال02 ميليون سهم پتروشيمي جم به ارزش بيش از 18 ميليارد تومان به كدهاي درونگروهي سهامدار عمده انتقال يافت. روز گذشته بيش از 12 ميليون سهم ايران ترانسفو به ارزش بيش از هفت ميليارد تومان از سوي سهامدار عمده كد به كد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.