شاخصهاي بازار چين در راه بازارهاي نوظهور

Jahan e-Sanat - - News -

بازارهاي آمريكا با بيشترين ميزان كاهش ش//اخص در يك ماه گذشته همراه ش//دند در حالي كه ورود نفت به بازار خرس//ي، شاخصهاي جهاني را به//ت زده و نگران كرده اس//ت. به گزارش سنا، نگراني اقتصاد جهاني از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت و همچنين، مازاد عرضه بر تقاضاي اين كاال موجب شد بازارهاي آمريكا با افت ش//اخصهاي معامالتي همراه شوند در حال//ي كه قيمت يوآن چين نيز با كمي افزايش همراه شد. براساس اين گزارش، برخي از شاخصهاي داخلي بازار چين به جرگه شاخصهاي بازار نوظهور MSCI پيوست. اين در حالي است كه شاخص S&P با كاهش 0/7 درصدي بيش//ترين ميزان كاهش را نس//بت به 17 مي)72 ارديبهش//ت( از آن خود ك//رد. در حالي كه قيمت س//هام ش//ركتهاي انرژي و نفتي و ش//ركتهايي كه بيشترين سود خود را از رشد اقتصادي به دست ميآورند موجب افت ش//ديد شاخصها شدند. از جمل//ه اين ش//ركتهاي ميتوان به ش//ركتهاي توليدكننده كاالهاي مصرفي غير ضروري و توليدكنندههاي صنعتي اشاره كرد. در اين بين، قيمت دالر با روند افزايش//ي همراه ش//د در حالي ك//ه ف//درال رزرو همچنان بر سياس//تهاي پولي خود پافش//اري دارد. ام//ا از س//وي ديگر، ب//ازار 6/8 تريلي//ون دالري چين كه ناش//ي از معام//الت داخل//ي بازار اين كش//ور اس//ت به عنوان دومين و بزرگترين ب//ازار دني//ا داراي 9درصد ارزش كل بازارهاي جهاني اس//ت. اما اين كشور س//ه مرتبه براي ورود شاخصهايش به شاخص MSCI بازارهاي نوظهور درخواست ارسال كرده كه هر سه بار نيز درخواستش رد شده است. دليل آن هم كنترلهاي س//رمايه توس//ط دول//ت و توقفه//اي طوالن//ي مدت نمادهاي معامالتي بوده است. بر اين اس//اس، در بازارهاي جهاني شاخص S&P ب//ا كاهش 0/7 درصدي همراه شد و قيمت سهام شركتهاي انرژي و مصرفي نيز با كاهش 1/3 درصدي روب//هرو ش//د. در اين بين ش//اخص داوجونز كاهش 0/3 درصدي داشت و نزدكنيز8/0درصدافتكرد.شاخص يورو اس//تاكس با اف//ت 0/7 درصدي معامله شد و شاخص فوتسي لندن نيز 0/7 درصد كاهش را به ثبت رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.