نقش ابزارهاي مالي در رونق بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

سرعت پيشرفت بازار مالي در بورس كاال قابل قبول است به طوري كه سال گذش//ته ارزش معامالت بازار مالي از بازار فيزيكي پيش//ي گرفت تا شاهد پوس//تاندازي بورس كاال با توس//عه ابزارهالي مالي به نسبت سالهاي قبل باشيم. فرزاد هيبتي با بيان مطلب فوق در گفتوگ//و با س//نا، عملكرد بورس كاال را مورد بررس//ي قرار داد و گفت: عملكرد بورس كاال را ميتوان در چند بخش بررس//ي كرد؛ در بخ//ش بازار فيزيكي، روند مناس//ب و حجم قابل قبول معامالت محصوالت مختلف طي ماههاي اخير ثبت شده است. به طوري كه همچنان شاهد پذيرش محصوالت جديد در راستاي توسعه بازار فيزيكي بورس كاال هس//تيم. وي تنها موضوع در خصوص بازار فيزيكي را ناآش//نايي فعاالن محصوالت ت//ازهوارد با نحوه و مزاياي معامالت بورس دانست و گفت: عرضهكنندگان ب//ا عرضه محصوالت خود در ب//ورس كاال، تمايل به حضور در بازار شفاف را نشان دادهاند اما بعضا اين محصوالت به خصوص تازهواردهاي بازار بدون تقاضاي خريد باقي ميماند كه جدا از شرايط مصرف، عدم آشنايي خريداران محصوالت با سازوكار بورس ني//ز در اين امر تاثيرگذار اس//ت. اين كارشناس بورسهاي كااليي به توسعه بازار مالي بورس كاال اشاره كرد و گفت: دراينبخشابزارهايمتنوعيبرمبناي محصوالت جديد عملياتي شده است ك//ه از جمله آنها ميتوان به راهاندازي قراردادهاي آپشن، رونق بازار آتي، انتشار اوراق س//لف موازي، معامالت گواهي سپرده كااليي و به تازگي صندوق طال اش//اره كرد. به گفته هيبتي، سرعت پيش//رفت بازار مالي بورس كاال قابل قبول است به طوري كه سال گذشته ارزش معامالت بازار مالي از بازار فيزيكي پيشي گرفت تا ش//اهد پوستاندازي ب//ورس كاال با توس//عه ابزارهالي مالي به نسبت س//الهاي قبل باشيم. وي تصريح ك//رد: از عمدهتري//ن وظايف بورس كاال ايجاد محيط و بستري امن و شفاف جهت انجام معامالت است كه با توسعه نرمافزارها اين موفقيت حاصل شده است. البته هنوز كاستيهايي در س//امانه معامالت وج//ود دارد اما اگر بخواهيم س//امانه معامالتي را با ساير بورسها مقايس//ه كنيم در شرايط به مراتب بهتري ق//رار داريم. هيبتي در پاسخبهاينسوالكهبرايقيمتگذاري شفاف و مناسب در بورس كاال و از بين رفتن رانت و فساد چه بسترهاي قانوني بايد فراهم شود، گفت: از زمان راهاندازي بورس فلزات و كش//اورزي و س//پس بورس كاال، قوانين و دس//تورالعملها بهگون//هاي بود كه بتوان ب//ورس را به عنوان يك محل شفاف جهت معامالت ش//ناخت به طوري ك//ه اكنون دولت به منظ//ور كاهش تصديگري خود و فاصله گرفتن از اقتصاد دس//توري از بورس كاال استفاده ميكند. وي اضافه ك//رد: اين موضوع هماكنون در اجراي سياس//ت قيمت تضميني محصوالت كشاورزي و همچنين خروج محصوالت از قيمتگذاري دستوري و با عرضه در تاالر بورس كاال قابل مشاهده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.