ﺗﻼش ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺭﻭﻧق

Jahan e-Sanat - - News - ﮔﺰﺍﺭش 2

ثبتنامهاآغازشد براس//اس اخبار اعالم ش//ده بررس//ي پرونده متقاضيانسالگذشتهتا03 خردادماهسالجاري در دستور كار سايت بهينياب قرار داشته و با پايان روند بررسي اين متقاضيان ثبتنام جديد در اين سايت آغاز شده است.

سياستگذار پولي كشور در راستاي »استمرار رونقتوليد،حفظاشتغالفعلي،ايجاداشتغالجديد وافزايشرشداقتصاديكشور«راهبردوامدهيسال 96 رادردستورقراردادهاست.براساسدستورالعمل جديد وامدهي در سالجاري تسهيالت پيشبيني شده مش//مول بنگاههايي ميش//ود كه از سوي كارگروه استاني مشروط به احراز توجيه فني، مالي واقتصاديمناسبفعاليتتوسعهبانكمعرفيشوند. همچنيندريافتتسهيالتبراساسدستورالعمل پيشبينيشدهمشمولمحصوالتيميشودكهدر بازارفروشقابلقبولباشندومنجربهانباشتهشدن محصوالت در انبار نشوند. از سوي ديگر تسهيالت يادشدهمشمولبنگاههاييميشودكهتوليدآنهابه دليلكمبودنقدينگيمتوقفشدهباشديافعاليت آنها به كمتر از ظرفيت اسمي رسيده باشد.

متقاضيان باي/د داراي طرح توجيهي مناسبيباشند

درخصوص بنگاههايي كه در سالهاي گذشته فعاليت نداشتهاند و فاقد فروش بودهاند نيز اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به تشخيص موسسه اعتب//اري در راس//تاي فعاليت مج//دد بنگاهها تخصيص مييابد؛ مشروط بر اينكه متقاضيان داراي طرح توجيهي مناس//بي باشند و فعاليت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوري منتهي ش//ود. نوسازي خطوط فرسوده برخي از صنايع كه به دليل ماشينآالت با كاهش بازدهي مواجه ش//ده بودند را ميتوان يكي از اقداماتي دانست كه در طرح رونق توليد س//الجاري پيشبيني ش//ده و آنچه مسلم اس//ت با نوسازي خطوط قديمي ش//اهد رفع بخش اعظمي از مشكالت صنايع خواهيم بود.

در اينخصوص رضا رحماني با اشاره به اينكه قديمي و فرسوده بودن تجهيزات و ماشينآالت خطوط توليدي برخي صنايع كه در طرح رونق سالجاري مدنظر قرار گرفته و در كنار اقدامات پيشبيني ش//ده اهداف ديگ//ري نظير كاهش مص//رف انرژي، توليد محص//ول كيفي، رعايت مسايل زيستمحيطي و كاهش قيمت تمامشده كه جملگي جزو پروژههاي اقتصاد مقاومتي است در سالجاري اجرايي خواهد شد.

به گفته رحماني، براي نوسازي صنوف توليدي نظيرريختهگري،نجاريو...كهنيازبهنوسازيدارند نيزدراقدامجداگانهسياستهاييباهمكاريمعاونت اموراقتصاديوبازرگانياجراييخواهدشد.افزايش ايجاداشتغاليكيديگرازاهدافياستكهرحماني به آن اشاره كرده و در اينخصوص ميگويد: هدف كليطرحرونقتوليدافزايش01 درصدياشتغال ومحصوالتتوليديدرواحدهايصنعتيكوچك ومتوسطثبتنامكنندهدرسامانهبهينياباستو بااينشرايطپيشبينيماازطرحرونقتوليدايجاد 50 هزار ش//غل جديد است. همچنين با تكميل پروژههاييكهباپيشرفتباالي06 درصداستنيز انتظارايجاد021 هزارشغلجديدوبرايصنوف بهويژه صنوف توليد ايجاد 250 هزار شغل جديد دور از ذهن نيست. جغرافيايدريافتوام در كنار روند پيشگرفته براي س//الجاري و براس//اس آمار اعالم شده از سوي رحماني، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته 16 هزار ميليارد تومان براي هفت هزار و 500 واحدصنعتيومعدنيدرنظرگرفتهشدهبوده كه پرونده متقاضيان دريافت اين تسهيالت تا03 خرداد سالجاري ادامه داشته است. با توجه به آمار اعالمشدهسالگذشتهدرمجموعبيشاز71 هزار ميلياردتومانتسهيالتبه42 هزارو469 متقاضي پرداخت شده است.

براساس آمار اعالم شده از سوي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سال گذشته درمجموع95 هزارو6 فقرهثبتنامبرايدريافت تسهيالت در س//ايت بهينياب صورتگرفته كه ازمجموعثبتنامكنن//دگان42 هزارو469 فقره تسهيالتبهمتقاضيانپرداختشدهاست.گزارش وضعيت ثبتنام براي تامين مالي طرحها و واحدها بيانگر آن است كه استانهاي اصفهان، مازندران، آذربايجانشرقي، گيالن و جنوب كرمان بيشترين درخواست براي دريافت وام را داشتهاند.

براساس آمار يادشده درخواست ثبتشده براي استاناصفهانبرابرباچهارهزارو066 فقرهبودهكه از مجموع درخواستهاي ثبت شده دو هزار 272و فقره تسهيالت به اين استان پرداخت شده است.

استانمازندراننيزسالگذشتهدرمجموعچهار هزارو145 فقرهدرخواس//تدرسايتبهينياب ثبت كرده كه از ميان درخواس//تهاي ثبتشده هزارو526 فقرهتسهيالتبهايناستاناختصاص يافتهاست.اماآذربايجانشرقيسوميناستانياست كه بيشترين درخواست براي دريافت تسهيالت را سال گذشته ثبتكرده كه در مجموع با پرداخت هزارو872 فقرهتسهيالتبهمتقاضيانايناستان موافقت ش//ده است. اما درخواستهاي ثبتشده براياستانگيالننيزبرابرباسههزارو472 فقره بودهكهازاينميانهزارو502 فقرهتس//هيالت پرداخت شده است. درخواستهاي ثبتشده براي جنوب كرمان نيز سال گذشته برابر با سه هزار و 38 فقرهبودهكهپرداخت372 فقرهتسهيالترا به همراه داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.