جذب 2/2 ميليارد دالر سرمايهگذاري خارجي در بخشهاي صنعت، معدن و تجارت

Jahan e-Sanat - - News -

مدي//ركل س//رمايهگذاري خارجي وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت از ج//ذب دو ميليارد و 200 ميليون دالر س//رمايهگذاري خارجي مربوط به 81 پروژه در بخشهاي تابعه اين وزارتخانه در دولت يازدهم خبر داد.

افروزبهراميافزود:ازابتدايكاردولت تدبير و امي//د تاكنون 18 ميليارد دالر س//رمايهگذاري خارجي در كل اقتصاد كشور به تصويب رسيده كه مشتمل بر 263 پروژه است.

به گفته اين مقام مس//وول، س//هم بخشهايصنعت،معدنوتجارتازاين تعداد، 178 پروژه با رقم هشت ميليارد دالر بوده است.

وي ادامه داد: تاكن//ون 81 پروژه از مجموع 178 پروژه ياد ش//ده به جذب قطعي سرمايهگذاري منتهي شده و در همين پيوند دو ميليارد و 200 ميليون دالر جذب سرمايه انجام شده است.

بهرامي خاطرنش//ان كرد: 97 پروژه ديگر ب//ا مجموع س//رمايهگذاري پنج ميليارد و 800 ميليون دالر نيز مراحل اجرايي ج//ذب را ميگذرانند هرچند بخش عم//دهاي از آنها تاكنون جذب شده است.

وي ي//ادآوري ك//رد: پروژهه//اي يادش//ده همگ//ي تاكنون دس//تكم بيش از 20 درصد پيش//رفت فيزيكي داشتهاند و عالوه بر اينها بيش از 150 تفاهمنامه و قرارداد در مراحل مذاكره، تبديل تفاهم به قرارداد ...و بوده و هنوز نهايي نشده است.

مدي//ركل س//رمايهگذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( تصريح كرد: در دوران پسابرجام 165 پروژه با حجم سرمايهگذاري 13 ميليارددالردرهمهبخشهاياقتصادي كشور تصويب شد.

بهرامي افزود: در اين ميان بخشهاي صنع//ت، معدن و تجارت با جذب پنج ميليارد و 500 ميليون دالر از مجموع سرمايهگذاري ذكرش//ده 42) درصد(، پيش//رو بخشهاي مختلف اقتصادي كشور در اين عرصه بودهاند.

وي گفت: مبلغ يادشده شامل 83 پروژه اس//ت كه تاكنون 40 پروژه به مبلغ يك ميليارد و 800 ميليون دالر جذب ش//ده و 43 پروژه به مبلغ سه ميلي//ارد و 700 ميليون دالر مراحل اجرايي كار را ميگذرانند.

مدي//ركل س//رمايهگذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در 20 س//ال گذش//ته ميانگين سرمايهگذاري خارجي در كشور ساالنه دو ميليارد دالر بوده در حالي كه شاهد رشد چشمگير سرمايهگذاري در دوران پسابرجامهستيم.

پس از دستيابي به برجام در بيست و س//وم تيرماه ،1394 شوراي امنيت س//ازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 2231 ب//ه طور رس//مي از اين توافق حمايت كرد و با گنجاندن آن در حقوق بينالملل،عملبهبرجامرابهصورتيك قانون، الزامآور دانست.

برجامازبيستوششمديماه4931 اجراشدوهمچناندرمرحلهپيادهسازي تعهدها قرار دارد.

مدي//ركل س//رمايهگذاري خارجي وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت در ادام//ه تصريح كرد: بيش//ترين جذب س//رمايهگذاريهاي خارجي در دولت يازده//م به ترتيب متعل//ق به صنايع پليمري )با سه ميليارد و 500 ميليون دالر(، صناي//ع فلزي )به يك ميليارد و 300 ميليون دالر(، پتروشيمي )با يك ميلياردو001 ميليوندالر(،تجارت)با 920 ميلي//ون دالر( و بخش خودرو )با 410 ميليون دالر( بوده است.

بهرامي افزود: اس//پانيا با حدود سه ميلي//ارد دالر، آلمان ب//ا يك ميليارد و 360 ميليون دالر و چين با يك ميليارد و 320 ميليون دالر به ترتيب بيشترين سرمايهگذاري را در چهار سال گذشته در ايران داشتهاند.

به گ//زارش ايرنا، بيش//ترين ميزان جلب سرمايهگذاري خارجي تا قبل از حل موضوع هس//تهاي ايران در دولت يازدهم، مربوط به سال 2012 است كه رقم//ي نزديك به چهار ميليارد و 700 ميليون دالر بود.

ب//ه گزارش ايرنا، اين رقم در س//ال 2013 به س//ه ميليارد و 100 ميليون دالر و در سال 2014 به رقم دو ميليارد و 100 ميليون دالر و در نهايت در سال 2015 به دو ميليارد و 50 ميليون دالر كاهش يافت.

با آغاز اجراي برجام، درهاي اقتصاد كش//ور به سوي جهانيان براي تعامل س//ازنده و همكاريه//اي مش//ترك گشوده ش//د كه فقط در سال 1395 هياتسرمايهگذاريخارجي9ميليارد و 175 ميلي//ون و 586 ه//زار دالر سرمايهگذاري مصوب در استانها به تصويب رسانده است.

طبق گزارش سازمان سرمايهگذاري خارج//ي اي//ران، اي//ن س//ازمان 12 ميلي//ارد و 48 ميلي//ون و 968 ه//زار دالر سرمايهگذاري خارجي مصوب در اس//تانهاي مختلف داشته كه در اين ميان خراسان شمالي با جذب بيش از سه ميليارد و 378 ميليون دالر بيش از ساير اس//تانها سرمايهگذاري خارجي جذب كرده اس//ت و پس از آن استان آذربايجانش//رقي با 1/5 ميليارد دالر قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.