خودروسازانبايددرتوليدشانبازنگريجديكنند

Jahan e-Sanat - - News -

خبرخودروعضو كميس//يون صنايع و معادن مجلس ميگويد: شرايط ايجاد ش//ده موقعيت مناسبي است تا خودروسازان داخلي در روند توليدشان بازنگري اساسي كنند.

محسن كوهكن اظهار داشت : قطعا با فضاي فراهم شده همكاريها و توجه جديتر به حوزه تحقيق و توسعه در صنعت خودرو ميتوان به بازار توليدات متنوع و باكيفيت در بازار داخلي و توسعه بازارهاي صادراتي دست يافت.

وي گفت: البته توسعه در اين بخشها ضمن تالش خودروسازان، مستلزم حمايت موثرتر دولت و مجلس و ساير متوليان صنعت كشور است.

وي افزود: با اهتمام خودروسازان در طراحي و توليد محصوالت باكيفيت و بهروز، مجلس نيز آمادگي دارد تا در اين مسير، صنعت خودرو را حمايت كند.

وي خاطرنش//ان كرد: در صورتيكه صنعت خ//ودروي ايران كيفيتمحور ش//ده و در مس//ير طراحي و توليدات محصوالت جديد حركت كند، مطمئنا ديگر نگراني نسبت به تقاضا در بازار خودرو وجود نداشته و ميتوان بر بازارهاي صادراتي تمركز كرد.

نماينده لنجان در مجلس شوراي اسالمي در ادامه با اشاره به اقدامات موثر خودروسازان در سالهاي اخير اظهار داشت: قطعا خودروسازان در اين سالها قدم مثبتي را برداشتهاند چنانچه هماكنون به توليد خودروهايي رسيدهايم كه در حد خود از اس//تانداردهاي نسبي برخوردار است هرچند همچنان ايراداتي نيز وجود دارد.

كوهكن با اشاره به تاثير برخي هزينههاي اضافي بر جريان سرمايهگذاري در بخشهاي كيفي و طراحي افزود: امروز شركتهاي خودروساز بايد از تعرضاتي كه موجب تحميل هزينه بر اين شركتها ميشود، مصون باشند چراكه تحميل اينگونه هزينهها كه غالبا در بخش نيروي انساني است موجب عدم سرمايهگذاري در بخشهاي مهم و موثر در اين صنعت خواهد شد.

وي تصريح كرد: بيترديد وضع موجود رضايتمندي مشتريان داخلي را به دنبال نخواهد داشت از اينرو بايد به سمت و سويي برويم كه با خودروسازان بزرگ دنيا رقابت كنيم.

وي تصريح كرد: مس//لما با كاهش هزينههاي س//ربار و توجه جديتر به حوزه تحقيق و توسعه در صنعت خودرو، توليدات باكيفيتي به دست مشتريان خواهد رسيد.

وي گفت: البته هدف عرضه محصوالتي در رقابت با خودروس//ازان برتر در دنيا نيس//ت اما بايد صنعت خودروي ايران بهتدريج به لحاظ ايمني در توليد، اس//تحكام، دوام، زيبايي و تنوع محصول به جايگاه مناسبي در بازار دنيا دست يابد.

وي تاكيد كرد: بيشك صنعت خودروي ايران از ظرفيت و توانمندي الزم براي حضور در بازارهاي رقابت جهاني برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.