احتمالديگربرايعلتحادثهمعدن زغالسنگآزادشهر

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- در كنار داليلي كه قبال براي انفجار معدن زغالسنگ زمستان يورت آزادش//هر استان گلستان مطرح شده است، مديركل نظارت بر امور معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال ديگري درخصوص علت وقوع اين حادثه خبر داد.

بعدازوقوعانفجاردرمعدنزغالسنگآزادشهروعملياتخارجكردنپيكر معدنكارانجانباختهدراينحادثهبهدستوروزير،كميتهايحقيقتياببراي بررسيآنچهدرعمق0081 متريزمينوتونلهايتاريكمعدنزغالسنگ رخ داد، تشكيل شد و به واكاوي وقايع پرداخت.

بعد از گذش//ت نزديك به 50 روز از وقوع انفجار اعالم شد كه عمليات آواربرداريازتونلهايريزشكردهدرجرياناستاماكميتهحقيقتيابنياز داردبراياعالمنتيجهنهاييبررسيهايخوددراينحادثهلوكوموتيوهاييكه باعث اين انفجار بودند را از زير آوار خارج كنند چراكه جرقه حاصل از استارت مجددلوكوموتيوداخلتونلمعدنزغالسنگيورتآزادشهربهعنوانعامل انفجار گاز انباشتشده در فضاي تونل اين معدن اعالم شده بود.

در اينباره عباسعلي ايرواني، مديركل نظارت بر امور معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آخرين وضعيتي كه براي تشخيص علت حادثه آزادشهر وجود دارد، به ايسنا گفت: دليل اينكه در انتظار خروج لوكوموتيوها از زير آوار هستيم اين است كه ممكن است به جز موضوع استارت مجدد در فضاي تونلها، عامل ديگري باعث انفجار شده باشد.وي توضيح داد: يكي از مواردي كه ميتوان بهعنوان عامل انفجار مورد حدس باشد، داغ شدن اگزوز لوكوموتيو است و بايد بررسي شود كه آيا اگزوز لوكوموتيوهايي كه در درون معدن مورد استفاده قرار ميگرفته مجهز به سردكننده بوده است يا خير. مديركل نظارت بر امور معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به روند كار در تونل معدن زمستان يورت آزادشهر عنوان كرد: موضوع نيروي انساني يا كمبود كارگر عامل كندي كار نيست اما يكي از داليل كم شدن سرعت در خارج كردن لوكوموتيوها از زير آوار، ريزشهاي مجدد در محل آواربرداري است چراكه در معدن زغال به خاطر وقوع انفجار جدارههاي زغال سست شده و ريزش ميكنند و در حال حاضر نيروهايي كه در حال كار در آنهاهستنددرمرحلهآركبنديتونلقراردارند.ايروانيهمچنيندرخصوص زماننهاييارائهگزارشاظهاركرد:بهتازگينامهايبهسازمانصنعت،معدنو تجارت استان گلستان ارسال شده كه از آنها براي ارائه گزارش درباره آخرين وضعيتآواربرداريدرخواستشدهاستتادرصورتاعالمخروجلوكوموتيوها يا رسيدن به مرحله موردنظر تيم بررسي كميته حقيقتياب به محل اعزام شود و براي تنظيم گزارش نهايي اقدامات الزم صورت بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.