شرکتآبوفاضالباستانهرمزگان )سهامیخاص(

Jahan e-Sanat - - News - تلفن نمابر:

شرکتآبوفاضالباستانهرمزگانبهعنواندستگاهمناقصهگزاردرنظرداردبهاستنادقانونبرگزاریمناقصاتبهشماره098031 83/11/17خروم مناقصهبا موضوعخرید00031 مترلولهGRP بهقطر004 تا006 میلیمتربامبلغبرآورد000/860/318/22 ریالوتضمینشرکتدرمناقصهبهمبلغ000,000,041,1 ریال)یکمیلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال( را به تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار نماید. )اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد.( از کلیه شرکتهای صالحیتدار که متقاضی شرکت در مناقصه مذکور هستند دعوت میشود از تاریخ درج آگهی به مدت پنج روز با ارائه معرفینامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ000, 500 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر بابت خرید اسناد مناقصه در ساعات اداری به امور بازرگانی این شرکتبهنشانیبندرعباس-بلوارناصر-جنببیمارستانشریعتیمراجعهواسنادمربوطرادریافتنمایندومتقاضیمیتواندمبلغضمانتنامهرابهیکیازصورپیشبینی شده در آئین نامه تضمین در معامالت دولتی که در اسناد مناقصه درج میباشد، ارائه نماید. مناقصهگران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان تحویل نمایند. مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 21روز شنبه مورخ 96/4/24 میباشد و پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصهگران و احراز حداقل امتیاز (65) در ساعت 10 روز دو شنبه مورخ 96/4/26 در کمیسیون مناقصه بازگشایی خواهد شد و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است. در ضمن عالقهمندان میتوانند به سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب به نشانیWWW.AbfaHormozgan.com مراجعه نمایند. 076333350582-86-87:سامت

076-33332433-33338014

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.