تنظيمقيمتخودرووظيفهشورايرقابتاست

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با اشاره به رصد مداوم تغييرات قيمتي در س//طح بازار توسط اين سازمان، تنظيم دستورالعمل قيمت خودرو را وظيفه شوراي رقابت دانست.

سيدمحمودنوابيبااشارهبهدرجاخباريمبنيبرافزايشقيمتخودرودر برخي رسانهها، تنظيم قيمت خودرو را وظيفه شوراي رقابت دانست و اظهار كرد: از اسفندماه سال 91 به استناد مفاد قانون سياستهاي اجرايي اصل «44» قانون اساسي دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كاالها و خدمات انحصاري با رعايت مقررات مربوطه برعهده شوراي رقابت گذاشته شد كه در همين راستا تنظيم دستورالعمل قيمت خودرو نيز از وظايف شورا اعالم شده است و به تبع آن در رابطه با افزايش قيمت خودرو مسووليتي متوجه سازمان حمايت نيست.وي با يادآوري مفادي از آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو و دستورالعملهاي ابالغيعنوانكرد:سازمانحمايتمصرفكنندگانوتوليدكنندگانبراساس وظايف و مسووليتهاي ذاتي و قانوني و حسب شرح وظايف ابالغي خود با جديت نسبت به رصد و پايش مداوم تغييرات قيمتي در سطح بازار اقدام ميكند و چنانچه پس از بررسي اسناد و مدارك، تخلفي در يك واحد محرز شود،واحدمتخلفرابهسازمانتعزيراتحكومتيجهتاعمالقانونمعرفي خواهد كرد.نوابي با معرفي شماره 124 جهت شكايات مردمي در رابطه با قيمتهاافزود:مصرفكنندگانخودرونيزميتوانندهرگونهشكايتدرزمينه قيمت، شرايط فروش و پيشفروش و ... را از طريق شماره تلفن 124 يا از طريق مراجعه به سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت به سامانه دريافت و رسيدگي به شكايات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ارائه كنند تا بررسي و اقدام قانوني الزم به عمل آيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.