خانه دوست كجاست

Jahan e-Sanat - - News - هنر هفتم

امروز نخستين تولد عباس كيارستمي است بدون حضور او. يك سال از تيرماهي ميگذرد كه در نخستين روزش تولد 76 سالگي عباس كيارستمي گرامي داشته ش//د و 13 روز بعد از آن يعني 14 تيرماه اين كارگردان سرش//ناس سينماي ايران از دنيا رفت.

سال گذشته حوالي همين روزها، تازه خبر مهاجرتش به پاريس براي پيگيري درمان در خبرگزاريها منتش//ر شده بود كه بار ديگر تيتر اول روزنامهها شد. چند روزبعدعباسكيارستميبعدازتحمليك دوره درمان درگذشت.

اول تيرم//اه، س//الروز تول//د عب//اس كيارستمي خالق »زير درختان زيتون«، »طعمگيالس«و»خانهدوستكجاست؟« است؛ فيلمسازي كه پس از درگذشتش به دليل حواش//ي پرونده پزشكي، كمتر به كارنامهفيلمسازياشپرداختهشد.

اين فيلمس//از سرش//ناس كه متولد 1319 تهران است، ميگفت: »شايد انتظار كنونيامازسينمااينباشدكههنگاميكه ش//ب به خواب ميروم، بدانم يك تصوير جديد ايجاد كردهام همچون ماهيگيري كه هميش//ه با پرتاب تور خود، اميدوار به گرفتن ماهي اس//ت. ب//دون هيچ توقعي همچنان كار ميكنم، ماهيت فيلم توليد تصوير است و امكان ندارد در ماه يك فيلم كوتاه، يك ويدئوي كوچك درست نكنم يا يك عكس نگيرم.«

كيارستميعالوهبركارگرداني،درساير رشتههايهنريهمچونعكاسي،نقاشي، فيلمنامهنويسي،تدوين،طراحيگرافيك، شعر،موسيقيو...فعاليتميكندويكياز عكسهايكلكسيونشدرحراجكريستي سال8002 ميالديحدود031 هزاردالر فروختهشد.

فيلم »طعم گيالس« كه برنده نخل طالييجشنوارهكنسال7991 ميالدي شد و همچنين »خانه دوست كجاست« كه موفق به دريافت پلنگ برنز جشنواره لوكارنو شده است، »باد ما را خواهد برد« برنده جايزه هيات ويژه داوران جش//نواره ونيز در سال 1999 ...و از جمله فيلمهاي موفق اي//ن كارگردان در جش//نوارههاي بينالمللياست. كيارستميمظلومبود كيارستمي داور جشنوارههاي بسياري از جمله كن، جشنواره فيلم ونيز، لوكارنو، سنسباستين، فيلم سائوپائولو، كاپالبيو، كوستندورف صربستان ...و بوده است.

س//يفاهلل صمديان دوست و همكار سالهاي دور و نزديك عباس كيارستمي پس از درگذشت اين فيلمساز، فيلمي با نام 76» دقيقه و 15 ثانيه با كيارستمي« بهسفارشجشنوارهونيزساختكهدريك سال گذشته در جشنوارههاي مختلفي به نمايش درآمد؛ فيلمي كه نامش به تعداد روزها و سالهاي عمر عباس كيارستمي اس//ت، البته يك روز اضافه ش//ده است كه صمديان در توضيح اضافه ش//دن آن يك روز گفته اس//ت: »آقاي كيارستمي از آن مظلومان فرهنگي كشور بودند كه نميدانم چرا اين همه آدم قصد داشتند يك جوري به ايشان ضربه بزنند؟! ضربه زدن از آن جهت كه هزار تا انگ نامربوط و نامردان//ه زدند و فك//ر ميكردند امثال كيارستمي غربزده هستند و وطنشان را قبول ندارند ك//ه البته برخي از آنها پس از مرگ كيارستمي خيلي شخصي به من گفتندازعملكردشانپشيمانند.«

او با تاكيد بر اينك//ه »هيچوقت انگ س//ياهنمايي در مورد فيلمه//اي عباس كيارستمي صدق نكرد« ميگويد: »همه ميدانند فيلمهاي ايشان حتي آنهايي كه در روستا ساخته شده بودند، طوري تصوير نشده بود كه فقر امكانات مشاهده شود و اتفاقا ايشان فضا را پر ميكرد از داشتههاي انساني و حتي آنجايي كه احساس ميكرد فكر جاي ديگري ب//رود، تالش ميكرد، فضايي به وجود آورد كه اين اتفاق نيفتد مثال در فيلم »خانه دوست كجاست؟« آن جاده مع//روف را آگاهانه در كنارش گل كاشتتاذهنتماشاچيناخواستهبهسمت ديگري نرود و زيبايي را ببيند.«

صمديان در ادامه با اش//اره به س//وال مطرحش//ده درب//اره روزي ك//ه به تعداد روزهاي عمر كيارستمي در اسم فيلمش اضافه كرده اس//ت، يادآور شده است: »با آقاي ميركريمي و بهمن كيارستمي وقتي داشتيم پيكر آقاي كيارستمي را از پاريس به تهران ميآورديم، احساس كردم آن يك روز الزم است به پاس اين همه نه گفتن ب//راي مهاجرت و ماندن در ايران. آن يك روز اضافه، روزي است كه در آسمان است و پيكر ايشان به ايران برميگردد تا اينجا به خاك سپرده شود.«

سيفاهلل صمديان س//ال گذشته در زادروز تولد عباس كيارستمي در پرديس چارسو هم گفته بود: »زيباترين هديهاي كه از طرف آقاي كيارستمي ميتواند به مردم ايران اهدا ش//ود، معرفي گروهي از فيلمسازاني اس//ت كه زماني از شاگردان او بودند.«

اين هنرمند عكاس ميگفت: »تولد كيارستمي، تولد مهمي در فرهنگ و هنر ايران بوده است. زماني آيدين آغداشلو در جايي ميگفت در حوزه فرهنگ، بعد از عمر خيام، نفر دومي كه شهرت جهاني دارد، كيارستمي است. قصد تمجيد از او را ندارم اما فقط ميخواهم پيام اصلي زندگي او را كه در دوس//تي نزديكم با او دريافتم، بيان كنم. كيارس//تمي به واژه كار، عش//ق و آبرو داده است و اميدوارم جوانان كشور در هر رشتهاي كه هستند، عط//ش كار ك//ردن را در وج//ود خود احساس كنند و به يك توليد خالق در شأن انسان معاصر برسند.«

كيارستميكهبرايادامهدرمانبيماري خود به فرانس//ه س//فر كرده بود، در 76 سالگي و در ماه تولدش تيرماه درگذشت. اين كارگردان سرشناس سينماي ايران و هنرمند عكاس كه از اس//فند سال 94 تا اوايل ارديبهشت 95 به دليل انجام چند عمل جراحي در ناحيه روده در بيمارستان بستري شده بود و در ماههاي آخر عمرش هم چندينبار به بيمارستان مراجعه كرده بود،سرانجام8 تيرماهبرايتكميلمراحل درمان به پاريس رفت و همانجا درگذشت و پيكرش به ايران منتقل شد.

كيارستمي در كارنامه فيلمسازياش س//اخت فيلمهاي كوتاه »نان و كوچه«، »زنگ تفريح«، »تجربه«، »دو راه حل براي يك مساله« ...و و فيلمهاي بلند »گزارش« ،1356 »اوليها« ،1362 »خانه دوس//ت كجاست؟« ،1365 »مشق شب« ،1366 »كلوزآپ، نماي نزديك« ،1368 »زندگي وديگرهيچ«0731،»زيردرختانزيتون« ،1373 »طعم گيالس« ،1376 »باد ما را خواه//د برد« 1377 و ABC»» آفريقا« 1379 را دارد. زندگيوديگرهيچ يادب//ود عباس كيارس//تمي با عنوان »زندگ//ي و ديگر هيچ« ام//روز در خانه هنرمندان ايران برگزار ميشود.

»زندگي و ديگر هيچ« عنوان مجموعه برنامهه//اي نكوداش//ت زندهي//اد عباس كيارستمي در خانه هنرمندان ايران است كه به مناس//بت فرا رسيدن سالروز تولد عباسكيارستميبههمتخانههنرمندان ايران،انجمنصنفيطراحانگرافيكايران و مدرس//ه ويژه امروز، اول در محل خانه هنرمندان ايران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.