هدفماخروجفيلمهايتوقيفيازبالتكليفياست

Jahan e-Sanat - - News -

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خروج فيلمهاي توقيفي از بالتكليفي را مورد تاكيد قرار داد و در عين حال گفت كه هماكنون در حوزه كتاب هيچگونه مساله و مناقشهاي وجود ندارد. سيدرضا صالحياميري در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره موضع وزارت ارشاد نسبت به فيلمهاي توقيفي گفت: آنچه تصميم گرفتيم، اين است كه فيلمهاي توقيفي بار ديگر بازبيني شود و توسط شوراي تخصصي مربوطه اصالحات الزم روي آنها اعمال شود.

او افزود: چنانچه اصالحات اعمال شود، مجددا در شورا تاييد ميشوند و امكان اكران پيدا ميكنند و از بالتكليفي درميآيند. به طور كلي هدف ما در اين مساله خروج فيلمهاي توقيفي از بالتكليفي است تا يك بار براي هميشه تعيين تكليف شود كه فيلمهاي قابل اصالح، اصالح شوند و آنهايي كه به هر صورت اصالح نميشوند، وضعيت مشخصي پيدا كنند. وزير ارشاد بيان كرد: هماكنون شورا مجددا در حال بازبيني فيلمهاس//ت و با تهيهكنندگان و كارگردانها مذاكره ميكند كه در صورت امكان اصالح در چارچوب مباني و قوانين تعريفشده در نظام سينمايي ما اعمال شود اما اگر اين اصالحات انجام نشود، مجوز نخواهند گرفت. صالحياميريهمچنينبااشارهبهكتابهايتوقيفشدهگفت:عمومابراي كتابها اصالحيه اعالم ميكنيم و در مواردي كه مولف براساس موارد اعالمشده اصالحات را انجام دهد، مجوز نشر ميگيرد. هماكنون در حوزه كتاب هيچگونه مساله و مناقشهاي نداريم و رابطهاي بسيار منطقي بين مولف، ناشر و وزارت ارشاد وجود دارد و اين روابط در حال گسترش است. او تاكيد كرد: آنچه در فضاي فعلي با توجه به تذكرات مقام معظم رهبري دنبال ميكنيم، ايجاد سازوكارهاي جديدي براي اصالح روشها و دقت بيشتر در فرآيند تصميمگيري و نظارت است كه بايد با ارزشهاي انقالب و مباني ارزشي و هنجاري نظام منطبق باشد. اين از اصول قطعي ماست و در اين خصوص فرمايشات رهبري را فصلالخطاب قرارميدهيم. صالحياميرييادآورشد:همكارانمباتشكيلگروههايكارشناسي در بخشهاي مختلف وزارتخانه در حال بررسي اين دغدغهها و حل اشكاالت هستند. فكر ميكنم جهتگيري ما، در چارچوب اهداف انقالب، نظام و اسناد باالدستي است و آنچه امروز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي حاكم است، سند چشمانداز برنامه ششم، مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و جهتگيريهاي مشخص در چارچوب نظام است و همه همكارانم در سراسر كشور به اين چارچوب و مباني وفادار هستند و آن را نصبالعين قرار ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.