اجراي آثار كريستف رضاعي، يزدانيان و يونسي در بزرگداشت پرويز تناولي

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- كنس//رت بزرگداش//ت پرويز تناولي با اجراي آثاري از پيمان يزدانيان، كريستف رضاعي و مازيار يونسي برگزار خواهد شد.

اركس//تر سمفونيك ايران و اتريش به رهبري مازيار يونسي 12 و 14 تير در تاالر وحدت كنس//رتي را با عنوان »كنس//رت بزرگداشت پروي//ز تناول//ي« برگزار خواهد كرد. در اين كنس//رت كه از س//اعت 22 آغاز ميش//ود، قرار است قطعاتي از ساختههاي پيمان يزدانيان، كريس//تف رضاعي و مازيار يونسي در پاسداش//ت مقام هنري پرويز تناولي به اجرا درآيد.

اين كنسرت با همكاري هرمس و بنياد پري صفا ترتيب داده شده و قرار است همزمان با افتتاح نمايشگاه آثار پرويز تناولي در موزه هنرهاي اركستر سمفونيك ايران و اتريش اين اجرا روي صحنه رود.

بليتهاي »كنسرت بزرگداشت پرويز تناولي« با قيمتهاي001 ،09 ، 80 و 60 هزار تومان از طريق سايت تيوال به فروش ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.