اكران »فصل نرگس« بعد از »رگ خواب«

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- اكران »فصل نرگس« بعد از »رگ خواب« در گروه سينماهاي حوزه هنري آغاز خواهد شد.

»فص//ل نرگس« ب//ه نويس//ندگي و كارگرداني ن//گار آذربايجاني و تهيهكنندگي سحر صباغسرشت پس از پايان يافتن »رگ خواب« اكران خود را آغاز خواهد كرد. »فصل نرگس« دومين فيلم نگار آذربايجاني اثري پربازيگر و پر لوكيشن است كه قصهاي انساندوستانه و عاشقانه را در قالب داستاني اميدبخش روايت ميكند.

فيلم اثري پربازيگر است و از جنوبيترين نقطه تهران تا شماليترين منطقه پايتخت را به تصوير كشيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.