فناوري

Jahan e-Sanat - - News -

تكنولوژي Embedded-SIM يا سيمكارت جاس//ازی ش//ده كه به اختصار eSIM خوانده ميشود، نخستينبار در سال 2013 معرفي شد تا اتصال به شبكههاي س//لولي را براي كاربران راحتت//ر كند. متاس//فانه از آن زم//ان تاكنون مجموع//ه اس//تانداردهايي كه اس//تفاده از اين تكنولوژي را براي مصرفكنندگان سادهتر كند، تدوين نشده است.

بايد اضافه كنيم كه ائتالف GSM )استاندارد سيس//تم بينالمللي ارتباطات هم//راه( حدود يكس//ال پيش ب//راي آنكه پش//تيباني از اين تكنولوژي را در دس//تگاههاي مختلف س//رعت بخش//د، مجموع قوانين خود در اي//ن رابطه را بهروزرساني كرد.

از آن زمان تاكن//ون، نامهاي بزرگي نظير مايكروس//افت، اينتل و كوالكام همكاريهاي ت//ازهاي را براي توس//عه و توليد نس//ل جديد كامپيوترهاي هوش//مند مجهز بهeSIM آغاز كردند. در نتيجه انتظار ميرود به پاس همين تالشها ظرف چند س//ال آتي شاهد استفاده از اي//ن فناوري در ان//واع مختلفي از گجتها باشيم.

الزم است اشاره كنيم كه عبارت سيم (SIM) از سرواژههاي ‪subscriber identity module‬ به معناي ماژول هويتي مشترك گرفته شده و يك قطعهپالستيكيكوچكباابعادواندازهناخناست كه در جايگاهي قرار ميگيرد كه درون تلفنهاي همراه، لپتاپها، تبلتها يا اسمارتواچها در نظر گرفتهشدهاست.

اما به طور عام، س//يمكارتها بيش//تر درون اسمارتفونها تعبيه ميشوند و دربرگيرنده يك ش//ماره مرجع يكتا براي حس//اب كاربري شما هستند كه به واس//طه آن، اپراتورهاي موبايلي مثال ميدانند، هزينههاي تماس را از چه كسي بگيرند.

اينكارتهمچنينمقداريحافظهآنبورددارد كه ميتوانيد از آن براي ذخيرهسازي تعداد اندكي از شمارههاي تماس مخاطبان خود و همچنين پيامكهايتان استفاده كنيد.

اما همانطور كه تاييد ميكنيد، دست گرفتن و جا انداختن يك كارت پالستيكي كوچك درون جايگاهش به منظور برقراري ارتباط با ش//بكه موبايلي ضمن دش//واريهايي ك//ه دارد، ديگر روشي كهنه و منسوخ به حساب ميآيد و حاال بهترين گزينه براي پشت سر گذاشتن اين دوران eSIM ها هستند.

eSIM ه//ا در واق//ع تكنولوژي تش//خيصي كارتهاي پالستيكي را داخل پردازنده دستگاه يا خود مودم يكپارچه ميكنند. به عنوان مثال در مورد چيپهاي اينتل ميتوان گفت كه اين فن//اوريدرونمودم XMMTM كه هماكنون در ب//ازار وجود دارد و همچنين مدل آتياشبهنام XMMپشتيبانيخواهد شد. كوالكام هم تكنولوژي يادشده را در چيپست اسنپدراگون 835 پيادهسازي خواهد كرد.

اما اين به آن معنا نيست كه براي استفاده از فناوري يادشده بايد دستگاه تازهاي را خريداري كنيد.اگرگجتمدنظرتاندارايدرگاهسيمكارت است آنگاه ميتوانيد با بهرهگيري از يك آداپتور از اين تكنولوژي بهره بگيريد.

تغيير اپراتور بدون نياز به س/يمكارت جديد

ع//الوه بر اين، آنط//ور كه كارشناس//ان امر ميگويند، كاربران اين نوع س//يمكارتها صرفا محدود به استفاده از خدمات يك اپراتور نخواهند ب//ود و به لطف قاعدهاي ب//ه نام تامين از راه دور سيمكارت )يا به اختصار (RSP ميتوانند چندين پروفايل يا اكانت مختلف را در خود ذخيره كنند، در نتيجه به راحتي و بدون نياز به خريد سيمكارت جديد، اپراتور خود را تغيير دهند.

ائتالف GSM كه در واقع مدافع منافع بيش از 800 اپراتور موبايلي در سراس//ر دنياست، در ماه مارس گذش//ته استانداردهاي RSP خود را بهروزرساني كرد تا قابليتهاي آن را فراتر برده و پشتيباني از اين قواعد را عالوه بر اسمارتفونها برايساير گفتنياست گجتهانيز تاكنونفراهم كند.،

‪T - Mobile AT&T‬ وبيشاز02 ارائهدهندهشبكهموبايليدرسراسر دنيا اعالم كردهاند براي ورود كامپيوترهاي مجهز به eSIM به بازار همكاريهايشان با مايكروسافت را آغاز كردهاند.

البته اينكه در جريان همكاري يادشده دقيقا قرار است چه اتفاقاتي رخ دهد، موضوعي است كه هنوز مشخص نشده، با اين همه مايكروسافت هم در مقابل اع//الم كرده كه قصد دارد فرآيند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.