« تحولي در سيمكارتها

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب اپراتور را به بخشي از اينترفيس ويندوز 10 بدل كند. حذفدسترسيفيزيكي ظاه//را اين انتخاب هم به س//ادگي گزينش يك ش//بكه وايفاي خواهد بود و تنها كاري كه بايد انجام ش//ود اين اس//ت كه كاربر به ويندوز اس//تور مراجعه و مقدار ديتاي م//ورد نيازش را خريداري كند.

برپايه اطالعاتي كه شركتهاي Deutsche Telecom و T-Mobile در جريان كنفرانس ماه م//ارس GSM ارائه كردن//د در اين فرآيند احتم//اال كاربر بايد نوعي كد فعالس//ازي كه از س//وي اپراتور در اختيارش قرار گرفته را هم در بخش تنظيمات دستگاه وارد كند.

ب//ه لطف eSIM ها ضم//ن اينكه در جريان سفرهاي خود از مراجعه به فروشگاههاي فيزيكي براي خريد سيمكارت معاف خواهيد شد و ديگر مجبور نيستيد براي قراردادن سيمكارت درون جايگاه//ش به دنبال س//وزن و ديگ//ر ابزارهاي كمكي بگرديد، اين فرصت نيز براي ش//ركتها فراهم ميشود تا محصوالت خود را با ابعاد و قطر كمتري توليد كنند.

البته چون سيمكارتها در گجتهايي نظير لپتاپ يا موبايل فضاي زيادي را به خود اختصاص نميدهند، انتظار ميرود اين مساله بيشتر روي محصوالت پوشيدني موثر باشد.

بايد اشاره كنيم كه هنوز ماهها تا بهرهگيري صنعت از مزاياي eSIM ها زمان باقي اس//ت اما با در نظر داشتن حمايت برندهاي بزرگي نظير ايس//وس، لنوو و اچپ//ي از اين طرح )كه همگي متعهد شدهاند كامپيوترهاي پشتيبانيكننده از eSIM بسازند( روشن اس//ت در آينده مزاياي استفاده از اين تكنولوژي بيشتر از قبل بر همگان روشن خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.