حفره امنيتي در پيامرسان واتسآپ

Jahan e-Sanat - - News -

يك برنامهنويس لهستاني حفرهاي در پيامهاي رمزگذاري شده واتسآپ پيدا كرده است. او متوجه شده در صورتي كه كاربر لينكي را براي طرف مقابل ارسال كند، IP آدرس و اطالعات ديگر او فاش ميشود.

تحقيقات جديد نشان ميدهد خدمت پيامهاي رمزگذاري شده واتسآپ چندان ايمن نيس//ت. آدام ولك برنامهنويس لهس//تاني اين حفره را كشف كرده است.

بنابر تحقيقات اگر كاربر هنگام استفاده از خدمت رمزگذاري شده واتسآپ، وب لينكي را ارس//ال كند، مكان او افش//ا ميشود. اين مطالعه نشان ميدهد پيامهايي كه افراد با اس//تفاده از اين ويژگي ارس//ال ميكنند، كامال غيرقابل رديابينيستند.

اين مشكل به تمام لينكهاي URL مربوط ميشود كه بهطور دستي در واتسآپ نوشته ميشوند اما لينكهاي كپي و پيست شده از اين روند مستثنا هستند.

به گزارش مهر، ولك در اين باره آزمايش//ي انجام داد. او توانس//ت جزييات اطالعاتي كاربراني را ببيند كه لينكي را نوش//ته و براي او در واتسآپ ارس//ال كرده بودند.

البته محتويات پيامها همچنان سري باقي ميماند اما احتمال دارد طرف س//وم با اس//تفاده از اين حفره امنيتي IP آدرسهاي افراد و اطالعات ديگر را رديابي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.