مشکل بانک مرکزی با مسکن مهر

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

منابع تس/هیالت مسکن مهر بازگشت ندارد!

بانک مرکزی تصمیمهای زیادی برای تامین مالی مسکن مهر گرفته بود اما شاید دلیل کمکاری بانکیها برای مسکن مهر را بتوان در سوال یک نماینللده مجلللس از طیبنیا جستوجو کرد. بیش از یک هفته پیللش کیانپور، عضو کمیسللیون عمران مجلس در پرسش از طیبنیا نسبت به عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقسللاط مسکن مهر بلله بانک مرکزی انتقللاد کرده بود. او گفته بود کلله چرا منابع حاصل از بازپرداخت اقسللاط مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی بازگشت داده نشده است.

براسللاس گفتههای این نماینده مجلللس، در حال حاضر حدود 13 هزار و 600 میلیارد تومان از وجوه بازگشت شللده اقساط مسکن مهر نزد بانک مسللکن اسللت و به جای واریز به حسللاب بانللک مرکزی و بازپرداخت خط اعتباری، استمهال 10 سللاله بللرای آن درنظر گرفته شده که این موضوع غیرکارشناسی است. عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد اسللت که بخللش اعظم این منابع صرف تسللهیالت بانکی بین هشللت بانک دیگر شللده اسللت و خط اعتباری که باید برای تکمیل تسهیالت مسکن مهر و تکمیل آن صرف میشللد، در بخش غیربانکی هزینه شده است.

مصوب/ه 3 ه/زار میلی/اردی دولت

پیللش از ایللن در جریللان چند مصوبه تسهیالت مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان و از 30 میلیللون نیز به 40 میلیون افزایش یافت کلله همین مصوبهها بار مالی برای بانک مسللکن ایجاد کللرد. این مصوبه سلله هزار و 900 میلیللارد تومان بار مالی برای بانک مسللکن ایجاد کرده است و این در حالی است که منابعی که در اختیار بانک مسکن است 13 هزار و 600 میلیارد تومان است.

خط و نشان بانک مرکزی برای مسکن مهر موضوع تازهای نیست؛ پیش از این اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در بیان آخرین مواضع سیاستگذار بانکی کشور گفته بود: درخصوص مسللکن مهر با فرمولی که در واقع در سطح دولت و اعضای سللتاد اقتصادی طراحی شد به این جمعبندی رسللیدیم کلله در قالب سلله بند میتوان آن را ساماندهی کرد. بنللد اول این تصمیمگیری از این قرار است: پرداخت تسهیالتی که از منابع بانک مرکزی در اختیار مسللکن مهر و برای تامین مالی آن در نظر گرفته شده بود به مدت سه سللال از ابتدای سال 92 به تعویق افتاد، یعنی هر تسهیالتی که بانک مسکن باید به بانک مرکزی پرداخت میکرد، در درون بانک مرکزی باقی میماند تا طرحها تا پایان کار خود تامین مالی شوند.

دومین بند نیز مربوط به خطهای اعتباری معموال کوتاهمدت است و بانک مرکزی از منابع خود به بانکها برای رفع نیازهای نقدینگی با مدت یک سللال پرداخت میکند. در بند سللوم هم در مللورد کوتاهی دولت قبل در آخرین مصوبه خود اسللت کلله سللقف را تا 50 هللزار میلیارد تومللان افزایش داده بللود و بهطور غیررسللمی زمزمههایی تا 60 هزار میلیارد تومان نیز شللنیده میشد. براساس نگرانیهای تورمی دولت، مصوبات جدید اضافه برداشللتها و بدهی بانک مسللکن به 43 هزار میلیارد تومان رسیده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.