مترو به ایستگاه آزادی رسید

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر امور آبفای سللیاهکل از اصالح شللبکه توزیع آب و انشللعابات این شهرستان خبر داد.

حسللن امیدوار نیاول مدیر امور آبفای سللیاهکل با اشاره به لزوم اصالح شللبکه توزیع آب و انشعابات اظهار داشت: به منظور جلوگیری از هدررفت آب و جلب رضایت شهروندان در شهر سیاهکل از محل اعتبارات تبصره «3» نسللبت به اصالح شللبکه توزیع آب و همچنین 30 فقره انشعاب آب اقدام شد. وی قدمت باالی 30 سال لولههای فلزی را دلیل اصالح شبکه عنوان کرد و گفت: این لولهها فرسوده بوده و با ایجاد شکستگیهای متعدد و هدررفت آب هزینه باالیی برای شرکت آب و فاضالب داشت و موجب نارضایتی ساکنین نیز بوده است.

نخستین جلسه شورای اطالعرسانی شرکت شهرکهای صنعتی گیالن با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و اعضای این شورا برگزار شد.

احمدعلی شهیدی در این نشست، اظهار کرد: اطالعرسانی جزو پراهمیتترین کارهای هر سازمان به خصوص شرکت شهرکهای صنعتی است و ما نیز به دنبال حضور پررنگ در رسانهها هستیم. وی افزود: در کنار استفادهای که از ظرفیت اطالعرسانی رسانهها میبریم باید از نقد رسانهای نیز بهره الزم را ببریم چراکه با انکار مشکالت راه به جایی نخواهیم برد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن، با اشاره به اهمیت تشکیل شورای اطالعرسانی گفت: شورای اطالعرسانی میتواند با برگزاری جلسات منظم و ارائه پیشنهادات و همکاری و ارتباط دوسویه خود با رسانهها آگاهی مردم را نسبت به محصوالت تولید داخل افزایش دهد.

وی افزود: اگر صدا و سیما یک برنامه منظم را در زمان پیک بازدید تلویزیون به صنعت و تولید ملی اختصاص دهد قطعا صنعتگران نیز از حضور و حمایت از آن استقبال خواهند کرد.

شهردار اصفهان با اشاره به آخرین تستهای راهاندازی فاز سوم خط یک قطار شهری اصفهان، گفت: قطار شهری اصفهان با انجام تستهای راهاندازی به منظور بهرهبرداری از ادامه خط یک، با تالش شللبانهروزی و جهادی مدیریت شللهری و قطارشللهری اصفهان، به زودی در ایسللتگاه آزادی اصفهان مسافرگیری میکند. مهدی جمالینژاد با اشللاره به آخرین وضعیت قطارشللهری اصفهان و تالشهای صورتگرفته طی ماههای گذشته در این حوزه اظهار داشت: با راهاندازی فازهای اول و دوم قطارشللهری اصفهان در سللال گذشته و نیاز اساسی مردم به مترو به عنوان یک حملونقل پاک، مدیریت شهری اصفهان طی دو سال گذشته، تالشهای شبانهروزی را به منظور تکمیل فاز سوم خط یک قطارشهری اصفهان داشته است.وی با بیان اینکه در روزهای اخیر آخرین مراحل تست راهاندازی فاز سوم خط یک قطارشللهری اصفهان صورتگرفته، ادامه داد: همت کارکنان سللازمان قطارشهری اصفهان و حمایتهای جدی شورای اسالمی شهر و مدیریت شهری در این زمینه، آخرین تستهای فاز سوم با عبور قطار از خط و بخشهای باقیمانده صورتگرفته و قرار است مسافرگیری قطارشهری از ایستگاههای سی و سه پل، شریعتی و آزادی به زودی انجام شود.

شللهردار اصفهان با بیان اینکه اولویت اصلی مدیریت شللهری، افزایش خدمترسانی به مردم و عبور قطار از ادامه خط یک به شمار میرود، ادامه داد: در این مرحله، قطار با عبور از ایستگاههای امام حسین)ع( و انقالب به ایستگاه سی و سه پل میرسد و در ایستگاههای شریعتی و آزادی نیز توقف خواهد کرد.

وی تصریح کرد: طبق قولهای دادهشللده در ماههای گذشللته، در پایان بهار امسللال، صدای سللوت قطار در ایستگاه آزادی اصفهان شللنیده شللد و پس از تستهای مختلف راهاندازی و آمادهسازی شرایط، ظرف مدت کوتاهی، مسافرگیری از ایستگاهها انجام میشود.

جمالینژاد با بیان اینکه طول خط یک قطارشهری اصفهان 20 کیلومتر بوده و دارای 20 ایستگاه است، تصریح کرد: در حال حاضر 11 کیلومتر از این مسیر در حال بهرهبرداری است و با راهاندازی ادامه خط یک از ایستگاه تختی تا ایستگاه آزادی اصفهان و بهرهبرداری از سلله ایسللتگاه، شللهروندان میتوانند از این خط بهره الزم را ببرند.شهردار اصفهان تاکید کرد: خطهای دوم و سوم نیز با سرعت هر چه تمام در حال انجام بوده و انشاءاهلل در اصفهان 1400 شبکه ریلی بتواند گرههای کور ترافیکی شهر را باز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.