ثبت نام 154 هزار متقاضی

Jahan e-Sanat - - News -

بانک مسکن آمار جدید عملکرد »صندوق پسانداز مسللکن یکم« و فرآیند تسللهیالتدهی به متقاضیان خانهاولللی را اعالم کرد. به گزارش »جهان صنعت« به نقل از بانک مسللکن، از آغاز فرآیند تسهیالتدهی به متقاضیان خانهاولی خرید مسکن )خرداد (94 تا پایان سال 59، حدود شللش هزار و 998 فقره تسهیالت به زوجهای جوان خانهاولی پرداخت شده که این تعداد در ماههای ابتدایی سال 96 نیز افزایش داشته است.

براسللاس این آمار، از ابتدای پرداخت تسهیالت به متقاضیللان خانهاولی تا پایان اسللفندماه، حدود 424 میلیارد تومان تسهیالت خرید مسکن به سپردهگذاران صندوق پسانداز مسکن یکم پرداخت شده است.

این مبلغ در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر بیش از 44 میلیارد تومان، در تهران 361میلیارد و 500 میلیون تومان و در مراکز اسللتانها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هللزار نفر بیش از 216 میلیارد تومان گزارش شده است.

طرح و برنامه بانک مسللکن همچنین آمار عملکرد )مانده( حساب صندوق پسانداز مسکن یکم را نیز طی اسفندماه 95 منتشر کرد.

بر این اسللاس در آخرین ماه از سللال 95 )اسفند(، جمع کل سللپردههای متقاضیان در صندوق پسانداز مسللکن یکم به لحاظ تعداد سللپردهها، به 154 هزار و 81 فقره رسللید که به لحاظ عددی، مانده عددی این صندوق حدود سلله هزار و 376 میلیارد تومان گزارش شده است.

بر اساس تفکیک جغرافیایی، مانده حساب صندوق پسانداز مسللکن یکم در اسفند 59، در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 32 هزار و 600 فقره، در تهران 41 هزار و 628 فقره و در مراکز اسللتانها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 79 هزار و 853 فقره بوده که مجموع آن معادل 154 هزار و 81 فقره اعالم شده است.

بر اساس اعالم بانک مسکن، سقف تسهیالت انفرادی خانهاولیها از محل صندوق پسانداز مسکن یکم در شهر تهران 80 میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرهای بزرگ باالی 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان و در سایر مناطق شهری معادل 40 میلیون تومان است.

این میزان برای زوجین خانهاولی دو برابر اسللت؛ در شللهر تهران 160 میلیون تومان، در مراکز اسللتانها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 120 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 80 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

نرخ سللود تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسللکن یکم نیز معادل 9/5 درصد، نرخ سود دوران مشارکت )تسهیالت ساخت مسکن خانهاولیها( 9/5 درصللد و حداقل مدت انتظللار اولیه برای دریافت تسهیالت به شرط آنکه از ابتدا متقاضیان سقف سپرده را رعایت کرده باشند، 12 ماه است.

مللدت بازپرداخللت این تسللهیالت نیز 12 سللال اسللت کلله متقاضیللان میتوانند این تسللهیالت را با استفاده از روشهای سللاده و پلکانی ساالنه و دورهای بازپرداخت کنند.

البته طرح و برنامه بانک مسکن، کل کشور را به سه منطقلله جغرافیایی طبقهبندی و عملکرد این بانک در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت، شهر تهران و مراکز اسللتانها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر به لحاظ پرداخت تسهیالت خرید مسکن به متقاضیان خانهاولی ارائه کرده است.

بر این اساس در بازه زمانی خرداد 94 تا پایان اسفند 59، در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت، متقاضیان هزار و 114 فقره تسللهیالت از محل صندوق پسانداز یکم دریافت کردهاند.

این در حالی اسللت که در شللهر تهران در این بازه زمانی، 21 هزار و 45 فقره تسهیالت خرید مسکن ویژه خانهاولیها پرداخت شده و در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، دریافت تسهیالت به میزان سه هزار و 739 فقره از سوی متقاضیان گزارش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.