مهارتآموزی 1054 نفر در دورههای آموزشی کاربردی منطقه آزاد انزلی

Jahan e-Sanat - - News -

بیسللت و دومین جلسه کارگروه بهینهسللازی طراحی خطوط و بررسی حریمهایخطوطانتقالکشور»بهمیزبانیشرکتبرقمنطقهایزنجانبرگزار شد. این جلسه که با حضور شرکتهای مهندسین مشاور قدس نیرو، مشانیر، موننکو،منیران،تدبیرنیروونمایندگانشرکتهایبرقمنطقهایسراسرکشور و به صورت دورهای به میزبانی هر یک از شللرکتها برگزار میشود و اعضای اصلی این کارگروه نیز معاونان طرح و توسعه، مجریان و کارشناسان طرحهای خطوط، مدیران و کارشناسان دفتر مهندسی طرحها هستند، بیست و دومین جلسه آن به همت معاونت طرح وتوسعه شرکت برق منطقهای زنجان در این شرکت برگزار شد. بررسی دستورالعمل چک لیست مسیریابی خطوط برای جمعبندی و ابالغ نهایی توسط توانیر، بررسی شرایط فنی و تخصصی مناقصه فاینانسخطوطانتقالوفوقتوزیعباکارگذاریشرکتبرقمنطقهایخراسان، بررسی و پیگیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای در دست اقدام کارگروه و تبادل نظر در خصوص نحوه انجام آزمونهای جاری برجهای خطوط انتقال نیرو ازجملهمباحثمطرحشدهدراینجلسهبود.

در راسللتای اجرای سیاسللتهای اقتصاد مقاومتی و تقویت نیروی انسللانی متخصص و کارآمد 73 دوره مهارتآموزی فنی و حرفهای ویژه جوانان در سال گذشته در منطقه آزاد انزلی برگزار شده است و در سالجاری نیز دورههای جدید و متنوع آموزشی از سوی این سازمان با همکاری مشترک سازمان فنی و حرفهای استان در حال برگزاری است.

بنابر این گزارش جهت توسعه اشتغال پایدار و حمایت از جوانان محدوده منطقه آزاد انزلی این دورهها با حضور 1054 مهارتآموز )718مرد و (نز237 در قالب شش کارگاه آموزشی و با 136667 جمع نفر ساعت کارگاه در مرکز ارتقای مهارت شللهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی برگزار شللد و تعدادی از این افراد آموزش دیده با ارائه طرح پیشللنهادی اشللتغالزایی، از تسهیالت خوداشتغالی صندوق کارآفرینی امید بهرهمند شده و وارد بازار کار شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.