افزایشحاشیهنشینیبامصوبهاخیرمجلس

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- معاون وزیر وشهرسازی با بیان اینکه مصوبه مجلس مبنی بر مجازاتاستفادهکنندگانغیرمجازازآب،برق،تلفنو...باعثبیانضباطیشهر وگسترشحاشیهنشینیمیشود،گفت:توانستیمجلویدریاخواریرابگیریم. پیروز حناچی، درباره مصوبه اخیر مجلس درباره مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضالب اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس برخللالف قانون قبلی تحت عنوان منع فروش خدمات به اراضی غیرمجاز )قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی( است.

وی افزود: در یکی از مادههای این قانون قبلی آمده است کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامینکننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفندخطوطوانشعاببهساختمانهارابرحسبمراحلمختلفعملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خالف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسوول صدور پروانه و ذکرشمارهوتاریخمدارکمذکوردرقراردادهایواگذاری،تامینوواگذارکنند. معاونمعماریوشهرسازیاظهارداشت:اینمصوبهمیتواندبهبیانضباطی شهری و حاشیهنشینی کمک کند. حناچی از آغاز مذاکرات با مجلس برای تجدیدنظر بر روی این مصوبه خبر داد و گفت: مکاتبات با رییس مجلس را درباره این مصوبه شروع کردهایم. این مصوبه در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است و هنوز شورای نگهبان مصوبه را تایید نکرده است بنابراینفرصتتجدیدنظروجوددارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.