خریدتضمینی002 هزارتنگندم

Jahan e-Sanat - - News -

رییس سازمان جهاد کشاورزی ایالم در نشستی خبری ضمن تبریک هفته جهادکشاورزیبابیاناینکهیکیازموفقترینبخشهایاقتصادیدولتتدبیرو امید،بخشکشاورزیبودهاست،اظهارکرد:نمونهاینموفقیتبزرگ،خودکفایی درتولیدگندماست.ویبهخریدبیشاز581 هزارتنگندمازآغازفصلبرداشت تاکنون در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: پیشبینی میشود که این میزان گندمخریداریشدهازکشاورزاناستانبه002 هزارتنبرسد.ویباتاکیدبر اینکه اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی استان در چهار سال گذشته با هیچ دورهایقابلمقایسهنیست،گفت:ازآغازسال29 تاپایانسال59 درمجموع دوهزارو002 میلیاردتوماناعتباردربخشکشاورزیاستانهزینهشدهاست. رییسسازمانجهادکشاورزیاستانایالمبابیاناینکهمیانگینبارشهادرسال زراعی جاری کمتر از میانگین بلندمدت استان بوده است، تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهایانجامشده،مدیریتمزرعهبهصورتصحیحدراستانانجامشده و خوشبختانه به پایداری در تولید رسیدهایم که بر این اساس، روند خودکفایی امسال نیز ادامه خواهد داشت. میری به صادرات گندم به کشور عمان اشاره و عنوانکرد:درسالزراعیجاریدربحثدانهروغنیکلزانسبتبهسالگذشته سه برابر و در بحث ذرت دانهای نیز سه برابر افزایش تولید داشتیم که در مجموع ششهزارتنکلزاو03 هزارتنذرتدانهایبرداشتخواهیمکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.