تصمیمبرایتفکیکوزارتخانهها»هیاتی«بود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- وزیر راهوترابری دولت هفتم با انتقاد از طرح جداسازی وزارتخانهها، خواستاربررسیعلمیتفکیکیاادغاموزارتخانههادرقالبهمکاریشرکتهای ایرانیوخارجیفعالدرحوزهساختارسیستماداریشد.احمدخرمدربارهالیحه اخیردولتمبنیبرتفکیکوزارتراهوشهرسازیوتبدیلآنبهدووزارتخانه»راه« و »شهرسازی« گفت: دولت یازدهم میبایست مطالعهای را با همکاری دو یا چند شرکت ایرانی مشاور طراحی سیستمهای اداری و مشارکت یک شرکت معتبر خارجی در دستور کار قرار میداد تا یکبار برای همیشه موضوع ادغام یا تفکیک وزارتخانهها را بررسی و آن را نهایی میکرد.این کارشناس ارشد اقتصادی یادآور شد:83 سالاستکهتصمیمگیریهایمانبهشکلجمعشدنعدهایدورمیز و اعالم نظر شخصی است که در اکثر موارد نتایج آن غیرعلمی بوده است. این تصمیماخیرتفکیکوزارتخانههانیزازهمیندستتصمیماتبودهومجلسبایدبا دقتومطالعهبیشتریبهاینموضوعورودکند.دولتیازدهماواخراردیبهشتماه امسال موضوع تفکیک سه وزارتخانه از جمله وزارت راهوشهرسازی را به تصویب هیات دولت رساند و الیحه آن را بالفاصله به مجلس ارسال کرد. قوه مقننه نیز در هفته سوم خردادماه یک فوریت این الیحه را به تصویب صحن علنی رساند و به کمیسیونعمرانمجلسارسالکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.