رونمایی از دستاوردهای فناوری اطالعات در حوزه حملونقل و ترافیک

Jahan e-Sanat - - News -

معاون حملونقل شهرداری اصفهان گفت: در آینده نزدیک از مجموعه دستاوردهای فناوری اطالعات در حوزه حملونقل و ترافیک همچون نرمافزار ترافیک یار، نرمافزار ترافیک پدیا، ترافیک کال و نقشلله ترافیک آنالین شللهر اصفهان رونمایی میشود. وی افزود: برای داشتن یک شهر هوشمند باید به سمت حملونقل هوشمند حرکت کنیم، از همین رو نرمافزار نقشه ترافیک آنالین شهر اصفهان در دست تهیه است و به زودی از آن رونمایی میشود.

معاون حملونقل شللهرداری اصفهان یکی از ویژگی منحصر به فرد این نرمافزار را مسللیریابی اتوبوس، خودروشخصی، دوچرخه و مسیرهای طرح زوج و فرد دانست و گفت: همچنین شهروندان با استفاده از نرمافزار نقشه ترافیک آنالین میتوانند ترافیک، مسیرمراکز آموزشی ورزشی، مکانهای تفریحی، بیمارستانها ...و را به صورت آنالین مشاهده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.