سوخوی روسیه در ایران نمایندگی میزند

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-رییسشرکتهواپیماسازیسوخویروسیهگفتاینشرکتبه عنوانسازندههواپیماهایمسافربریسوپرجت001 بهدنبالگشایشدفتری درایراناست.بهگزارشخبرگزاریتاس،والدیسالوماسالوف،رییسشرکت هواپیماسازیسوخویروسیهگفت،اینشرکتبهعنوانسازندههواپیماهای مسافربریسوپرجت001 بهدنبالگشایشدفتریدرایراناست.ویگفت: »مابهدنبالگشایشاحتمالییکدفتردرایرانبهصورتمشترکباشرکت یونایتدایرکرافتکورپوریشنهستیم.ماموافقتنامههاییبادوشرکت)ایرانی( داریم.تقاضاوعالقهمندیباالییبهخریدهواپیماهایمنطقهایدرایرانوجود دارد.«بهگفتهماسالوف،ایندفتراحتماالتاسال8102 گشایشخواهدیافت. »احتماال ما این دفتر را زودتر )از (2018لاس باز کنیم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.