هواپیماییقطربهترینایرالینجهانشد

Jahan e-Sanat - - News -

بلومبرگ- مقام نخست جایزه اسکای تکس امسال، که لیستی از 100 ایرالین برتر جهان است و در روز دوم نمایشگاه هوایی پاریس اعالم شللد، به شرکت قطر ایرویز رسید. شرکت قطر ایرویز با به زیر کشیدن شرکت هواپیمایی امارات، مقام اول را از آن خود کرد و هواپیمایی امارات در جایگاه دوم قرار گرفت. این رتبهبندی براساس یک تحقیق ساالنه از مسافران تهیه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.