احتمال تغییر فضای سرد تاالر شیشهای

Jahan e-Sanat - - News - کف بازار

به نظر میرس//د در شاخه کامودیتیها گروه فل//زی از موقعیت خوب//ی برخوردار اس//ت. مهرزاد منتظری، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتوگو با س//نا در تحلیل سهام گ//روه فلزی عنوان کرد: ب//ا توجه به روند اقتص//اد جهان//ی اف//ق مثبت//ی پیشروی س//هام گروه فلزیها قرار گرفته است و در مقایس//ه با س//ایر کامودیتیها از موقعیت بهتری برخوردار هس//تند. این کارش//ناس بازار س//رمایه با بیان اینکه شرایط فعلی به این معنا نیس//ت که سایر کامودیتیها در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، به قیمتهای جهان//ی م//س، روی و فوالد اش//اره کرد و گف//ت: با توجه به قیمت جهانی این س//ه فلز اساسی به نظر میرسد سهام فلزی در مقایس//ه با نفت و پتروشیمی از افق میان مدت بهتری برخوردار باشد. به گفته مهرزاد منتظ//ری قیمت فعلی س//هام گروه فلزات به خصوص ش//رکتهای ب//زرگ در نقطه مناسبی قرار دارد و نرخ آنها منطقی است و قابلی//ت س//رمایهگذاری روی آنها وجود دارد. تحلیلگر کارگ//زاری آگاه با تاکید بر اینک//ه تقاضا برای اکث//ر نمادهای فلزی و سنگ آهنی مشهود است، گفت: مهمترین محرکهای اصلی کامودیتیها قیمتهای جهانی و نرخ ارز است و بازدهی این گروه به این دو عامل بس//تگی دارد. کاهشقیمتشارپی این کارش//ناس ب//ازار س//رمایه عنوان ک//رد: هرچند قیمت جهان//ی کامودیتیها طی ماههای گذش//ته با افت روبهرو بود اما اکنون در فضای بینالمللی به ثبات نسبی رس//یده و در نتیجه ریسک کاهش قیمت ش//ارپی این دست از صنایع کم است. وی به قیم//ت داخلی کامودیتیها نیز اش//اره کرد و گفت: در حال حاضر ش//اهد افزایش صادرات محصوالت فل//زی و کاهش مازاد تولی//د آنها هس//تیم، در نتیجه قیمتهای داخلی نی//ز تقویت خواهد ش//د. تحلیلگر کارگزاری آگاه ادامه داد: با توجه به قیمت جهان//ی و داخل//ی فلزات اساس//ی به نظر میرس//د این گروه از موقعیت خوبی برای سرمایهگذاری برخوردار است. منتظری به نرخ ارز اش//اره کرد و اظهار داشت: با توجه به سیاس//تهای اقتص//ادی دولت، باید در انتظار کاهش محدود ارزش ریال و تقویت قیمت دالر باش//یم، همچنین روند مذکور به افزای//ش صادرات منجر خواهد ش//د و تاثیر مثبتی بر بازده س//ود این گروه دارد. تحلیلگر کارگزاری آگاه به مش//کالت گروه فلزی اش//اره کرد و گفت: در سالهای 94 و 95 روند صادرات محصوالت تولیدی این گ//روه باتوجه به کاهش قیمتهای جهانی با مشکل روبهرو شد اما در حال حاضر این مساله حل شده و میتوان گفت این صنایع در مجموع با مشکل خاصی روبهرو نیستند. منتظری با اشاره به اینکه تنها دو یا سه نماد این گروه هستند که با مشکالت مدیریتی مواجه ش//دند، ادام//ه داد: در حال حاضر صنایع فلزی با مشکالت ساختاری روبهرو نبوده و تنها قیمتهای جهانی عامل اصلی افزایش یا کاهش بازدهی این گروه است و تا زمانی که تهدیدی از سوی کاهش شارپی قیمت جهانی کامودیتیها و نوسانات شدید نرخ ارز وجود نداشته باشد، ریسک زیادی متوجه آن نیست. وی در پایان با بیان اینکه فعال این گروه بازار سرمایه با نقدشوندگی س//ریع و افزایش تقاضا همراه است، افزود: به نظر میرس//د سطوح قیمتهای جهانی مس، روی و حتی فوالد به کف رسیده است و انتظ//ار تقویت آنها وجود دارد، در نتیجه فرصت خوبی برای سرمایهگذاری روی این گروه ایجاد شده است. بهترینراهتامینمالی زمانبر بودن فرآیند تهیه ابزارهای جدید و تصویب دستورالعملهای مرتبط با اجرای آنها در برخی موارد با مشکالتی همراه است. در همین راستا فروش سهام با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در بازار سهام از جمله ابزارهای موجود مورد اس//تفاده از س//وی س//هامداران عمده مالی اس//ت که با توجه به مزایای قابل توجه خود نقش پررنگی در رفع مش//کالتی از این دست داشته است. محمودرض//ا خواجهنصی//ری، مدیرعام//ل تامین سرمایه آرمان در رابطه با استفاده از اوراق اختیار فروش تبعی گفت: ابتدا مقرر ش//د این روش تامین مالی به منظور تعهد پذیرهنویس//ی افزایش سرمایه »سمگا« در اس//فند 94 مورد اس//تفاده ق//رار گیرد اما محقق نش//د. وی اف//زود: در آذرماه 95 با اس//تفاده از این روش، تامین مالی س//هام پتروش//یمی ج//م متعلق به ش//رکت نفت و گاز و پتروش//یمی تامی//ن به مبلغ 270 میلیارد تومان انجام ش//د و پس از تسویه این اوراق در سررس//ید س//ه ماهه، اجرای طرح تامین مالی ش//رکت س//رمایهگذاری تامی//ن اجتماع//ی به مبل//غ 211 میلیارد توم//ان به مدت ش//ش ماه انجام ش//د. به گفت//ه خواجهنصی//ری آخرین م//ورد این ن//وع تامین مال//ی نیز مربوط به ش//رکت س//رمایهگذاری توسعه معادن و فلزات بود که از طریق انتشار اوراق تبعی روی سهام فوالد خراسان صورت گرفت. وی خاطرنشان کرد: با توجه به کوتاه بودن فرآیند انتش//ار اوراق اختیار فروش تبعی و همچنین کوتاه بودن فرآیند تامین مالی، این مهم توس//ط س//ایر ش//رکتها نیز مورد اس//تقبال واقع ش//د، به طوری که از این دست اوراق طی هفت ماه گذش//ته بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال در بازار س//رمایه منتش//ر شده است. مدیر س//ابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس با بیان اینکه این روش ابزاری مناس//ب برای تامین مالی شرکتهاس//ت، تصری//ح ک//رد: در این روش ک//ه عالوه بر حل مشکالت ثبت حس//ابداری، مدیریت

صندوقهای سرمایهگذاری را نیز به عهده دارد میتوان شرایط تامین نقدینگی کوتاهمدت شرکتهایی که به لحاظ شرایط اقتصادی با مشکل نقدینگی مواجه هستند و سهام باالیی نیز دارند را تسهیل کرد. وی در پای//ان افزود: تامی//ن نقدینگی و امکان ادامه پروژههای س//ودآور برای ش//رکتها، جلوگیری از فروش سهامهای ارزنده توسط س//هامدار عمده، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاض//ا و همچنین حفظ حق//وق و منافع س//هامداران عمده و خرد از جمله مزایای مهم این روش تامین مالی است که در کنار زمان کوتاه فرآیند اجرایی آن، میتواند به عنوان یکی از بهترین مقاصد سرمایهگذاری در بازار فعلی مطرح باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.