نوزاد یک روزه، کوچکترین سهامدار بورس شد

Jahan e-Sanat - - News -

فهرست کوچکترین سهامداران بازار س//رمایه تا پایان اردیبهش//ت امس//ال نشان میدهد که یک نوزاد یک روزه کوچکترین سهامدار بازار س//رمایه اس//ت. به گزارش تسنیم، فهرست کوچکترین سهامداران بازار س//رمایه تا پایان اردیبهشت امسال توسط مدیریت امور ناشران شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )س//مات( منتشر شد که بر این اس//اس علیرضا همایونی ی//ک روزه از مش//هد، کوچکترین ن//وزادی اس//ت که اردیبهش//تماه کد س//هامداری خود را از ش//رکت س//پردهگذاری مرک//زی دریاف//ت ک//رده تا به این ترتیب کوچکترین س//هامدار بازار س//رمایه لقب گیرد. براس//اس این گزارش، والدین ترمه کشاورز از کرج و کیان حتمخانی از زنجان نیز با دریافت کد سهامداری در س//ومین روز تولد، فاطمه حسنا پورصباغ از تهران در چهارمین روز تولد و محمدرسول یونسی از اصفهان و نیز والدین آدرینا عربگری از تهران و عل//ی طالبخواهکیخ//ا از کرج در پنجمی//ن روز تولد، ب//رای نوزادان خود کد س//هامداری دریافت کردند تا در رتبهه//ای بعدی کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند. گفتن//ی اس//ت جدیدتری//ن آمارها نش//ان میدهد در ماه گذش//ته 22 کد سهامداری برای نوزادان در بازار سرمایه صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.