»رتکو« شفاف شد

Jahan e-Sanat - - News -

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکینکو صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 را با سرمایه 90 میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. این شرکت در سالی که گذشت، معادل474 میلیارد و 783 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 109 میلیارد و 965 میلیون ریال محاسبه شد. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش و اداری کسر و سود عملیاتی دوره به مبلغ 75 میلیارد و 870 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینههای متفرقه کس//ر و درآمدهای سرمایهگذاری اضافه شد و سود خالص دوره معادل 59 میلیارد و 624 میلیون ریال کسب شد و بر این اساس مبلغ 662 ریال س//ود به ازای هر س//هم محقق شد که نسبت به دوره مشابه س//ال گذشته معادل 16 درصد کاهش نش//ان میدهد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 99 میلیارد و 39 میلیون ریال س//ود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور ش//د. »رتکو« دلیل تعییرات دوره 12 ماهه یادشده را نسبت به اطالعیه قبلی، تغییر نرخ استهالک در سالجاری در اجرای مصوبه قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال تعدیل سنواتی به سود و زیان دوره جاری عنوان کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.