اعالم عملکرد مالی »سدور«

Jahan e-Sanat - - News -

سیماندورودصورتهایمالییکسالهمنتهیبه03 اسفندماهسال 95 را با سرمایه 641 میلیارد و 697 میلیون ریال به صورت حسابرسی ش//ده منتشر کرد. س//یمان دورود در سال گذشته مبلغ 706 میلیارد و 603 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داش//ت. با کسر بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی از درآمد این شرکت، سود ناخالص آن به 31 میلیارد و 874 میلیون ریال رسید. همچنین با کسر هزینههای فروش و اداری و هزینههایعملیاتیازسودناخالص،معادل59 میلیاردو733 میلیونریال زیان عملیاتی دوره محاسبه شد. با احتساب هزینههای مالی و هزینههای غیرمتفرقه زیان خالص این شرکت به مبلغ 142 میلیارد و 218 میلیون رس//ید و بر این اساس مبلغ 222 ریال زیان به هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 15 درصد کاهش زیان نشان میدهد. به زیان خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 318 میلیارد و 936 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای »سدور« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.