انتشار صورت مالی »خپارس«

Jahan e-Sanat - - News -

پارسخودرواطالعاتوصورتهایمالیسالمنتهیبه03 اسفندماه 1395 را با سرمایه 22 هزار و 720 میلیارد و 279 میلیون ریال، به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت پارسخودرو در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفندماه ،1395 مبلغ 121 میلیارد و 605 میلیون ریال س//ود خالص شناس//ایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ پنج ریال س//ود اختصاص داد. »خپارس« زیان انباشته پایان دوره را مبلغ 9 هزار و 766 میلیارد و 913 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور میش//ود این شرکت در دوره منتهی به 29 اسفندماه ،1394 زیان خالص را مبلغ دو هزار و 873 میلیارد و 443 میلیون ریال و زیان به ازای هر سهم را 424 ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.