چالشتجارتمرزنشینان

Jahan e-Sanat - - News - بازار

طبق قوانين و مقررات افرادي كه در مناطق مرزي زندگي ميكنند مجاز به واردات 71 قلم كاال هستند كه براي هر يك از اين كاالها س//قفي خاص در نظر گرفته شده است.

اگرچه طي سالهاي گذشته وارداتي كه در مناطق مرزي و از سوي كولبران صورتميگيردبهعنوانيكيازمعضالت كشور شناخته شده و انتقادات متعدد به همراه داشته است اما قوانين موجود در اين حوزه سقفي را براي واردات اين افراد در نظر گرفته كه شايد رقم چندان بااليي به شمار نرود.

براس//اس مقرراتي در كه در حال حاض//ر وج//ود دارد، واردات كاالهاي خوراكي در مناطق مرزي و از س//وي مرزنشينان داراي معافيت صددرصدي از پرداخ//ت تعرفهه//اي واردات كاال محسوب ميشود و در مورد كاالهاي غيرخوراك//ي اين تخفيفه//ا به 50 درصد ميرسد.

طبق قواني//ن موجود براي واردات برنج از سوي مرزنشينان ساالنه هر فرد )بهجز استانهاي گيالن و مازندران( مج//از ب//ه واردات 50 كيلوگرم برنج خواهد بود.

همچني//ن س//اكنان مناطق مرزي ميتوانندساالنه51 كيلوگرمقندوشكر بهازايهرنفرويككيلوگرمچاي)بهجز استان گيالن( وارد كنند.

درخصوص روغن نباتي مايع و جامد )به استثناي روغن زيتون( امكان واردات ساالنه 10 كيلوگرم كاال به ازاي هر نفر وجود دارد.

همچنين هر فرد مرزنشين ميتواند س//االنه پنج كيلوگرم تمبر هندي سه كيلوگرم انواع ادويه وارد كند.

به گزارش ايس//نا، عالوه بر اين هر نفر ساكن مناطق مرزي ساالنه مجاز به واردات 10 كيلوگرم ميوه گرمسيري شامل انبه، آناناس و موز خواهد بود و هر خانوار ساالنه ميتواند پنج كيلوگرم انواع مختلف بذر گوجهفرنگي، بادنجان، خيار، پياز، كلم و فلفل را وارد كند.

در كنار اين موارد هر 10 نفر ساكن مناطق مرزي ميتوانند س//االنه يك كيلوگرم مايع پنير نيز وارد كنند.

ل/وازم صوت/ي و تصوي/ري و خانگي

در ح//وزه برخي لوازم خانگي مانند چرخ خياطي خانگي، دستي، گلدوزي و صنعتي به ازاي هر 50 نفر ساالنه امكان واردات يك دستگاه وجود دارد.

همچنين در نقاط مرزي كش//ور هر 10 خانوار ميتوانند ساالنه يك دستگاه آبميوهگيري را به مرزهاي كشور منتقل كنند. براي هر پنج خانوار در طول سال امكان نقل و انتقال يك عدد پنكه سقفي نيز در نظر گرفته شده است و در حوزه انواع كامپيوتر PC )سري كامل شامل كيس، مانيتور، كيبورد و اسپيكر( هر05 خانوار ساالنه مجاز به واردات يك دستگاه كامپيوتر خواهند بود.

عالوه بر اين هر پنج خانوار ميتوانند ساالنه يك دستگاه تلويزيون 40 اينچ و باالتر )السيدي (...و را با تخفيفهاي05 درصدي وارد كنند.

ل/وازم صوت/ی و تصوي/ری و خانگی

در حوزه انواع كولرهاي گازي نيز به ازاي هر پنج خان//وار امكان واردات يك دستگاه در سال وجود دارد و اين جمعيت مرزنشين در طول سال مجاز به واردات يك همزن برقي و يك دستگاه انواع راديو ضبط و پخش خواهند بود.

همچنين هر پنج خانوار در مناطق مرزي مجاز به واردات ساالنه يك دستگاه DVD صوتي و تصويري خواهند بود و هر01 خانوارنيزميتواننددرطولسال يك دستگاه يخچالفريزر، يك دستگاه چرخ گوش//ت و يك دس//تگاه ماشين لباسشويي وارد كشور كنند.

عالوه بر اين هر 10 خانوار مرزنشين نيز ساالنه مجاز به واردات يك دستگاه ات//وي برقي خواهند بود و براي هر پنج خانوار در طول سال امكان نقل و انتقال يك عدد پنكه سقفي نيز در نظر گرفته شده است. در حوزه انواع كامپيوتر PC )س//ري كامل ش//امل كيس، مانيتور، كيبورد و اسپيكر( هر 50 خانوار ساالنه مجاز به واردات يك دس//تگاه كامپيوتر خواهند بود. وارداتلوازمآشپزخانهمجاز در مناطق مرزنشين كشور براي هر فرد واردات س//االنه يك دست استكان و نعلبكي بالمانع بوده و س//االنه هر نفر مج//از به واردات يك دس//ت قاش//ق و چنگال خواهد بود.

طب//ق قواني//ن موجود ه//ر خانوار مرزنش//ين در طول سال مجاز است از كشورهاي ديگر سه عدد كارد آشپزخانه، يك دستگاه فالسك چاي و شيشه آن را وارد كند.

دس/تگاههاي مختلف و ساير موارد

براساس مقررات موجود، به ازاي هر 10 نفر از ساكنان مناطق مرزي ساالنه امكان وارد كردن دو حلقه الستيك وجود داردوبرايهر03نفرساالنهانتقاليك دستگاه دوچرخه بالمانع است.

همچنين به ازاي هر 50 نفر در سال امكانتهيهيكدستگاهشيردوشيويك دستگاه فتوكپي وجود دارد.

وارداتساالنه01 كيلوگرمنخدرودگر براي هر خانوار از ديگر تمهيداتي است كه براي مرزنشينان در نظر گرفته شده و قطعات يدكي موتور قايق و لنج نيز براي هرخانوارتاسقف002 هزارتومانمجاز محسوب ميشود.

عالوه بر اين در حوزه ابزارآالت برش، براي هر خانوار ساالنه امكان وارد كردن يك دستگاه به ارزش 100 هزار تومان وجود دارد.

همچنين هر خانوار ميتواند در طول سالپنجمترپارچهچتاييويكدستگاه تصفيه آب و آبشيرينكن وارد كند.

طبق مقررات هر 10 خانوار س//االنه مج//از به نق//ل و انتقال يك دس//تگاه ماشينآالت و ادوات كشاورزي خواهند بود و هر خانوار ساالنه ميتواند قطعات يدكي ماشينآالت و ادوات كشاورزي را با ارزش002 هزارتومانبهداخلمرزهاي كشورمنتقلكند.

ع//الوه بر اين هر 10 خانوار ميتواند ساالنه يك دستگاه موتور آب كشاورزي )بدون پمپ(، يك دس//تگاه سمپاش و يك دس//تگاه بافت تور ماهيگيري وارد كن//د. عالوه بر اين امكان واردات نخ تور ماهيگيري نيز براي هر خانواده مرزنشين معادل05 كيلوگرمدرسالدرنظرگرفته ميشود. عالوه بر اين هر خانوار در سال ميتواند001 كيلوگرمسيمگرگوربراي ساختقطعاتصيدماهيو05 كيلوگرم قالب ماهيگيري وارد كند.

در ح//وزه انواع لوازم يدكي خودرو و ماشينآالت راهسازي )به استثناي توليد داخلباتشخيصوزارتصنايعومعادن( امكانانتقالساالنه002 هزارتومانكاال براي هر خانوار در نظر گرفته شده است. ع//الوه بر اين هر خانوار مرزنش//ين در طول سال ميتواند يك عدد ريشتراش دستي- برقي، يك عدد چراغ اضطراري و پنج كيلو ميخ مخصوص لنجس//ازي باريواردكند.عالوهبراينهر02 خانوار مجاز به واردات ساالنه يك دستگاه موتور ژنراتور برق تا 20 كيلووات، يك دستگاه موتور براي قايق و لنج باري و صيادي و يك دستگاه ابزار نجاري براي لنتسازي خواهند بود.

هر خانواده مرزنشين در طول سال مجازاستيكدستگاهماشينپشمچيني، يك عدد انواع قيچي )خياطي، باغباني يا پش//مچيني(، يك عدد ماشينحساب چيني يا روميزي، يك عدد فريم عينك يك دستگاه خامهگير وارد كند.

همچنينهر05 نفرمرزنشينمجاز به واردات ساالنه يك دستگاه بستهبندي مواد غذايي بوده و ميتواند يك دستگاه توليد ظروف يك بار مصرف وارد كند.

در حوزه واردات المپهاي كممصرف زير 25 وات هر فرد مرزنش//ين مجاز به واردات پن//ج عدد المپ بوده و عالوه بر آن ه//ر پنج خانوار ميتوانند يك پرگار مربوط به دوربين نقش//هبرداري و انواع دستگاه تراش وارد كنند.

همچنين هر خانوار مجاز به واردات ساالنه سه كيلو انواع بلبرينگ بوده و در حوزه تونر فتوكپي هر خانوار ميتواند در طول سال اجناسي به ارزش 150 هزار تومان وارد كند.

عالوه بر اين در نقاط مرزنش//ين هر خان//واده ميتواند س//االنه 10 متر انواع پارچه و دو عدد انواع روسري و دو تخته پت//و وارد كند. طبق مق//ررات هر فرد ساكن در اين مناطق ميتواند در طول سال يك دستگاه بخاري نفتي به داخل كشور منتقل كند. همچنين به ازاي هر خانواردرسالامكانواردات05 كيلوگرم خوراك دام، طيور و آبزيان وجود دارد.

هر خانوار مرزنش//ين مجاز است در طول س//ال يك قطعه چمدان نيز وارد كند.اماآخرينبندازكاالهاييكهواردات آنها براي مرزنشينان مجاز شناخته شده كاغذهايي اس//ت كه تحت رديفهاي خاص شناخته ش//دهاند و در اين حوزه نيز براي هر فرد امكان واردات س//االنه هفت كيلوگرم كاغذ وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.