افزايش قيمت كاالهاي اساسي

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-كارخانجاتلبنيارديبهشتسالگذشتهبهبهانهضرروزيانبين 50 تا001 تومانازبهايشيرخامدامدارانكمكردندوباوجوددريافتمشوق صادرات هنوز به قول خود در زمينه جبران زيان دامداران عمل نكردهاند.

در همين رابطه رييس هياتمديره انجمن صنفي گاوداران ضمن اشاره به صادراتبخشعمدهشيرخشكدپوييدرانبارهاباپرداختمشوقصادراتي افزود: كارخانجات لبني با وجود دريافت مشوق و رونق صادرات هنوز به قول خود در زمينه جبران ضرر و زيان دامداران عمل نكردهاند.

ويهمچنينبااعالماينكهتاكنوندولتدومرحلهبهميزان44 ميليارد تومانمشوقصادراتيپرداختكردهاست،اظهارداشت:اينپرداختيهاباعث شد بيشتر شير خشك دپويي در انبارها روي ريل صادرات قرار گيرد.

رييس هياتمديره انجمن صنفي گاوداران با اش//اره به اين جمله كه دولت س//ال گذش//ته 200 ميليارد تومان مش//وق براي صادرات لبنيات اختصاص داد، گفت: نقش مشوقهاي صادراتي بر توسعه صادرات بر كسي پوشيدهنيست.

هماكنون به ازاي صادرات هركيلوگرم ش//ير به كش//ورهاي اوراس//يا و اروپاي//ي يك دالر معادل س//ه ه//زار 400و تومان مش//وقهاي صادراتي پرداخت ميشود.

مقدسياضافهكرد:درحالحاضرمشوقصادراتيهركيلوشيرخاميكه به محصوالت لبني مانند پنير، دوغ، شير خشك، شير استريل ...و در كشور تبديلشودورويريلصادراتقرارگيرد003 توماناست.

براساس اعالم بانك مركزي، متوسط قيمت خردهفروشي برخي از مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به 19 خرداد امسال نسبت به هفته مشابه آن در سال قبل نشان ميدهد كه لبني//ات2/7 درصد،تخممرغ2/02 درصد،برنج3/12 درصد، حبوب3/22 درصد،ميوههايتازه8/72 درصد،سبزيهايتازه 34/9 درصد،گوشتقرمز2/81 درصد،گوشتمرغ8/5 درصد، قندوش//كر4/21 درصد،چاي4/02 درصدوروغننباتي3/8 درصد افزايش يافتهاند. اما اين در حالي است كه بانك مركزي متوسطقيمتخردهفروشي11 گروهموادخوراكيرادرهفته پاياني خرداد امسال اعالم كرد كه بر اين اساس قيمت 2 گروه افزايش،6 گروهديگركاهشو3 گروهثابتماند.براساساعالم بانك مركزي متوسط قيمت خردهفروشي هفته منتهي به662 خرداد امسال نشان ميدهد كه قيمت گروههاي برنج و گوشت قرمزنسبتبههفتهقبلازآنافزايشوقيمتگروههايتخممرغ، حبوب، ميوههاي تازه، سبزيهاي تازه، گوشت مرغ، قند و شكر كاهش يافته است. همچنين قيمت لبنيات، چاي و روغننباتي نيزثابتماند. لبنياتوتخممرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي تمام اقالم اين گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قيمت تخممرغ معادل1/5 درصد كاهش يافت و شانهاي 95000 ريال تا 115000 ريال فروش ميرفت. برنجوحبوب دراينهفتهدرگروهبرنج،بهايبرنجوارداتيغيرتايلنديبدون تغييربود.بهايبرنجداخلهدرجهيكمعادل3/0 درصدافزايش داشتهوقيمتبرنجداخلهدرجهدو3/0 درصدكاهشداشت. درگروهحبوببهايلوبياچيتيثابتبود.قيمتلوبياسفيدولوبيا قرمزهريكمعادل2/0 درصدافزايشداشتوليبهايسايراقالم اينگروهبين1/0 درصدتا7/0 درصدكاهشيافت. ميوههاوسبزيهايتازه در هفته مورد بررسي، در ميادين زيرنظر شهرداري كيوي عرضه نشد. ساير اقالم مانند ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوهفروشيها متفاوت بودند، به نرخ مصوب س//ازمان ميادين ميوه و ترهبار عرضه شد. ميوهفروشيهاي سطح شهر اقالم ميوه و سبزي تازه را عرضه كردند كه در گروه ميوههاي تازه قيمت پرتقال درجه يك معادل 4/5

درصد،خربزه1 درصدوكيوي9/4 درصدافزايشوبهايساير اقالماينگروهبين4/1 درصدتا4/03 درصدكاهشداشت.

درگروهسبزيهايتازه،قيمتبادنجانمعادل8/2 درصد وسبزيهايبرگي4/0 درصدافزايشوليبهايسايراقالماين گروهبين9/0 درصدتا2/7 درصدكاهشداشت. گوشتقرمزوگوشتمرغ درهفتهموردگزارشبهايگوشتگوسفندمعادل7/0 درصد وگوشتتازهگاووگوساله3/0 درصدافزايشيافتوبهايگوشت مرغ3/0 درصدكاهشداشت. قند،شكر،چايوروغننباتي دراينهفتهقيمتشكرمعادل5/0درصدكاهشيافتوبهاي قند، چاي خارجي و انواع روغننباتي بدون تغيير بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.