مرغ باز هم گران شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-رييساتحاديهپرندهوماهيقيمتجديدمرغوانواعماهيرادربازار اعالمكردكهبرايناساسقيمتمرغدرروزهاياخير053 تومانافزايش يافته است. فعاالن بازار دليل افزايش قيمت مرغ در اين روزها را نزديك به عيدفطروپيكمصرفعنوانميكنند.

مهدييوسفخانيازافزايش053 تومانيقيمتمرغطيروزهاياخير در بازار خبر داد و اظهار داشت: هماكنون قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده0084 توماناست. وينرخمرغآمادهطبخدرعمدهفروشيدربكشتارگاهرا0566 تومان اعالم كرد و گفت: قيمت اين كاال تحويل درب واحدهاي صنفي0086 تومانودرمراكزخردهفروشي0047 توماناست.

همچنين، رييس اتحاديه پرنده و ماهي ادامه داد: قيمت هر كيلوگرم رانمرغباكمر 7400 تومان،رانمرغبيكمر0047 تومان،سينهباكتف 11000 تومانوسينهبدونكتف00021 توماناست.

يوسفخاني قيمت انواع ماهي را نيز به شرح ذيل اعالم كرد: هركيلوگرم ماهي ش//يرجنوب 27 هزار تومان، كپور 13 هزار تومان، قزل آال 13 هزار تومان، شير نيزهاي71 هزار تومان، تيالپيا91 هزار تومان، آمور جنوب41 هزار تومان، آزاد دزفولي 8500 تومان، هامور جنوب 19 هزار تومان، حلوا سياه 22 هزار تومان، قزل سالمون 13 هزار تومان، شوريده بندر 37 هزار تومان،راشگوجنوب22 هزارتومان،سرخو91 هزارتومان،سالموننروژ04 هزار تومان، سنگسر طاليي71 هزار تومان، سارم و گيش8 هزار تومان و سنگسرشهري41 هزارتومان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.