واكنش وزير كشاورزي به ريزگردها

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«- وزير جهاد كشاورزي بر لزوم فرهنگسازي به منظور افزايشمشاركتمردمي،تغييرنگاهوشيوههايدولتيوسازگاريباطبيعت براي پيشبرد طرحهاي بيابانزدايي و حفاظت از منابع طبيعي تاكيد كرد.

محمود حجتي در نشس//ت كارگروه ملي مقابله با بيابانزايي گفت: با فرهنگس//ازي ميتوان مردم منطقه را از پيامدها و مشكالتي كه با اجراي بعضي از طرحها مانند ايجاد سد جديد در سرشاخههاي دجله و آثار آن بر بينالنهرينايجادميشود،مطلعكرد.

وي همچنين با تاكيد بر تغيير شيوهها و نگاه دولتي در اجراي طرحهاي منابع طبيعي گفت: ما در نگاه و روشهاي دولتي همواره به دنبال اعتبارات مالي، امكانات، تس//هيالت و نيروي انساني هس//تيم در حالي كه بايد در موضوعات مربوط به عرصههاي چند ميليون هكتاري منابع طبيعي خود را مانند يك NGO فرض كنيم كه ميخواهد با كمك دولت و مشاركت مردمي، طرحها را اجرا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.