تولید دور از انتظار آمریکا

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژی- قیمت جهانی نفت در حالی به پایینترین سطح خود در هفت ماه گذشته رسیده اس//ت که سازمان کش//ورهای صادرکننده نفت )اوپک( و برخی از کش//ورهای تولیدکننده نفت مانند روسیه برای باال بردن قیمت نفت تالش میکنند. اما از سوی دیگر، افزایش تولید نفت کشورهایی مانند آمریکا و نیز رشد آهسته مصرف نفت موجب کاهش قیمت نفت شده است.

نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحتتاثیر نگرانی سرمایهگذاران نس//بت به اش//باع عرضه که پایبندی تولیدکنن//دگان اوپ//ک و غیراوپک به توافق کاهش تولید را تحتالشعاع قرار داده است، با کاهش روبهرو شد.

نف//ت برنت ک//ه قیمت پای//ه بازار بینالملل//ی اس//ت، 11 س//نت یا 0/2 درصد کاهش یاف//ت و به 45/91 دالر در هر بشکه رسید. بهای معامالت برنت روز گذش//ته حدود دو درصد س//قوط کرد و با پایینترین قیمت در هفت ماه گذشته بسته شد.

نفتوستتگزاساینترمدییتآمریکا برای تحویل در آگوست هشت سنت یا 0/2 درصد کاه//ش یافت و در 43/43 دالر در هر بش//که ایستاد و به کاهش بی//ش از دو درصدی خود در معامالت روز سهشنبه افزود.

پایبندی ب//ه توافق اوپک و س//ایر تولیدکنندگان خارج از این سازمان برای کاهشتولیدبهمیزان8/1 میلیونبشکه در روز به مدت شش ماه که از ژانویه آغاز شد، در ماه می به باالترین سطح از زمان اجرای این توافق رسید.

یک منبع مطلع از تحوالت مربوط به توافقجهانیکاهشتولیدنفتبهرویترز گفت:پایبندیتولیدکنندگاننفتبهاین توافق در ماه می امسال به رقم بیسابقه 106 درصد رسیده است.

به گفته این منبع، در ماه گذش//ته میالدی پایبندی کشورهای عضو اوپک بهتوافقکاهشتولیدنفت،801 درصد وپایبندیتولیدکنندگانغیرعضواوپک صددرصد بوده است.

یک منبع اوپکی گفت: این باالترین میزان پایبندی ب//ه توافق اوپک از آغاز توافق تاکنون است.

در همین راستا بیژن نامدار زنگنه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: علت کاهش قیمت نفت، افزایش غیرپیشبینیشدهتولیدنفتآمریکاست که در این چند ماهه تولید نفت آمریکا حدود 900 هزار بش//که اضافه شده و این بیش از آن چیزی اس//ت که اوپک برآورد کرده بود.

وی ادام//ه داد: ما در حال رایزنی با اعضای اوپک هس//تیم تا آماده شوند و تصمیمگیری کنیم. البته تصمیمگیری دشوار است چرا که به این معناست که اوپ//ک تولید خود را کاهش دهد. البته بعضی اعضای اوپک این بحث را دارند ک//ه مدت زیادی از کاهش تولید اوپک نگذشته که عمال تاثیرگذار باشد و باید مدت//ی صبر کرد تا دید چ//ه تاثیراتی خواهد داشت.

زنگنه با بیان اینکه کاهش تولید در اوپک کار سختی اس//ت، افزود: توافق و اجماع برای کاه//ش تولید در اوپک سخت است اما به هر حال قیمتها نیز ب//ه دلیل افزایش تولید آمریکا، کاهش پیدا کرده است.

از س//ویی عل//ی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: برای نخستین بار مصرف جهانی نفت به001 میلیون بشکه رسیده است.

وی اظه//ار ک//رد: چنانچ//ه تحول غیرمنتظ//رهای در وضعیت اقتصادی جهان رخ ندهد، شاهد تغییرات مثبت در بازار نفت خواهیم بود.

مدیرعامل ش//رکت نفت با اش//اره به افزایش تولید نفت ش//یل در آمریکا تاکید ک//رد: هنوز نگران//ی از وضعیت بازار نداریم.

در همین حال، وزیر انرژی عربستان نیز اعالم کرده است که بازارهای نفت در سه ماهه چهارم سال 2017 میالدی به توازن خواهند رسید.

خالدالفالح،وزیرانرژیعربستاناعالم کرد: در زمان انجام توافق برای کاهش تولید نفت هدفی برای رسیدن به قیمت مشخصی نداشتیم. قیمت نفت توسط عوامل حاکم بر بازار تعیین میشود که در کنترل کشورهای تولیدکننده نیست و غیرقابل پیشبینی است.

به گفته فواد رزاقزاده، تحلیلگر بازار دروبسایتفارکس،عدمواکنشمثبت قیمتهای نفت به شکل روشنی نشان میدهد فعاالن بازار متقاعد نشدهاند که تالشهای اوپک ب//ه تقویت قیمتها در کوتاهم//دت کمک خواهد کرد، زیرا رشد عرضه شیل آمریکا همچنان ادامه دارد و ت//ا زمانی که بازار کاهش ذخایر نفت را مش//اهده نکند احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت در کوتاهمدت منتفی نیست.

موسس//ه امریک//ن پترولی//وم روز سهشنبه اعالم کرد: ذخایر نفت آمریکا بیش از میزان مورد پیشبینی کاهش پیدا کرده است. ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته کاهش یافت، در حالی که ذخایر بنزین و میعانات افزایش پیدا کرد. آمار هفتگی اداره اطالعات انرژی آمریکا روز جاری منتشر میش//ود و آمار رسمی، اغلب تفاوت فاحشی با گزارش این گروه صنعتی دارد.

ی//ک منب//ع آگاه به رویت//رز گفت: پایبندیتولیدکنندگاناوپکوغیراوپک به توافق کاهش تولید در ماه می به601 درصد رسید.

گروه تحقیقاتی بیامآی ریسرچ در یادداش//تی اعالم کرد: اگرچه پایبندی به توافق کاهش تولید باال بوده، اما آنچه که بیش از کاهش تولید روی داده است اهمیت دارد. شماری از تولیدکنندگان به خصوصعراق،عربستانسعودیوروسیه در آستانه این توافق تولیدشان را به میزان چشمگیری افزایش و برنامههای حفاری و ظرفیت تولید شناور را توسعه دادند.

30 نوامبر سال گذشته اوپک و دیگر تولیدکنندگان غیرعضو این سازمان به رهبری روسیه، توافق کردند که تولید خود را برای مدت شش ماه حدود 1/8 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. اما در کنار رشد چشمگیر ذخایر نفت خام در برخی کش//ورهای در حال توسعه، تولید نف//ت اوپک هم به دلیل افزایش تولید دو عضو مع//اف از توافق کاهش تولید یعنی نیجریه و لیبی، در ماه می رشد داشته است.

هدف اصلی این تصمیم یعنی حذف 1/8 میلیون بشکه در روز از عرضه کل، در وهله اول کاس//تن حج//م انبارهای تجاری نفت در دنیا به خصوص انبارهای نفت کشورهای توسعهیافته بود که به سطح نگرانکنندهای رسیده و نزدیک 200 میلیون بش//که باالتر از متوسط پنج سال گذشته بود.

بنابراین بازگردان//دن تعادل به بازار حول قیمتهای قابل قبول )که از قول وزیران اوپک و غیر اوپک حدود 60 دالر در هر بشکه گفته ش//ده بود( نیازمند حذف مازاد نفت موجود در انبارها بود.

بر اساس برآوردهای دبیرخانه اوپک انتظار میرفت این میزان کاهش بتواند طی ش//ش ماه م//ازاد نف//ت انبارهای تجاری را حذف کند و تعادل را به بازار نفت بازگرداند.

ام//ا این هدف با وجود تمدید توافق اوپ//ک برای 9 ماه دیگ//ر هنوز به طور کامل تحقق نیافته و ظرفیت انبارها به مراتب از میانگین پنج ساله باالتر است که این فشار زیادی به قیمتهای نفت وارد میکند.

کارشناسان معتقدند افزایش بیش از انتظار تولید نفت در آمریکای شمالی و نیز برزیل و دریای شمال و برخی دیگر از مناطق و در مقابل ضعف تقاضا برای نف//ت در اقتصادهای مهم مانند آلمان، هندوستان، آمریکا و ترکیه عامل اصلی این عدم تعادل بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.