پتروشیمیها قدم به باالدست گذاشتند

Jahan e-Sanat - - News - نمایه

زیرساختهای الزم برای مشارکت شرکتهای پتروشیمی جهت توسعه طرحه//ای NGL با هم//کاری وزارت نفت و نیز شرکت ملی نفت ایران فراهم شدهاست.

وج//ود خوراک فراوان برای توس//عه صنعتپتروشیمیومزیتگازونیزوجود انواعخوراکهایمایعدرکشورمانسبب شدهتاچشماندازتوسعهوسرمایهگذاری دراینصنعتپیشروروشنباشد.

صنعت پتروشیمی ایران که با اتکا به خوراک فراوان مایع و گازی، نیروی کار تحصیلکردهوجوان،موقعیتجغرافیایی منحصربهفردبادسترسیبهآبهایآزاد و نزدیکی به بازارهای هدف، حمایتهای دولت و سرمایهگذاریهای کالن صورت گرفته،اکنوننقشیفراملیوفرامنطقهای در اقتص//اد ای//ران دارد و با وجود اعمال محدودیته//ای گوناگون سیاس//ی و تجاری،موقعیتممتازخودرادربازارهای بینالمللیحفظکردهاست.

دراینمیانواگذاریطرحهای NGL به ش//رکتهای پتروشیمی، به منظور تامین خوراک واحدهای میاندستی و پاییندستیازجملهاقدامهایوزارتنفت طی سالهای اخیر به شمار میرود و باید بهایننکتهاشارهکردکهپتروشیمیهادر آینده و با توجه به برنامهریزیهای انجام شدهازنظرتامینخوراکمشکلینخواهند داشت.واگذاریوتوسعهطرحهای NGL بهشرکتهایپتروشیمیهرچندممکن استنیازمندسرمایهگذاریهایگسترده باش//د اما منبعی مطمئن برای تامین خوراک در آینده به شمار میرود و امروز پتروشیمیهایبندراماموامیرکبیردراین زمینه پیشگام شدهاند تا با استفاده از این مزیتاستراتژیکبتواننددرزمینهتامین خوراکبهصورتپویافعالباشند.

فرنازعلوی،مدیربرنامهریزیوتوسعه شرکتملیصنایعپتروشیمینیزباتاکید برلزومایجادتنوعدرمنابعتامینخوراک برای طرحها و مجتمعهای پتروشیمی درباره نقشNGL ها در روند توس//عه اظهار کرد: پتروش//یمی بندر امام طرح NGL2300هع//سوت را انجام میدهد و پتروشیمی امیرکبیر نیز درحال نهایی ک//ردن و دریافت مجوزه//ای الزم برای س//اخت و اجرای طرح NGL2300 است.وی افزود: طرحهای0042LGN 1800و نیزبهعنوانمنابعتامینکننده خوراک پتروشیمیها برای واگذاری به ش//رکتهای پتروشیمی درنظر گرفته ش//ده است و درصورت تایید نهایی این واحدهااجراییخواهندشد.علویبابیان اینکه جم//عآوری گازهای همراه نفت بهعنوان یک راهبرد مهم از سوی وزارت نفتهموارهموردتاکیدبودهاست،گفت: ات//ان برای واحدهای کراکر و نیز پروپان و بوتان میتوانند در تامین نیاز خوراک پتروشیمیهانقشآفرینباشند.

عضوهیاتمدیرهشرکتملیصنایع پتروشیمیبابیاناینکهخوراکبهعنوان یکمزیتدرصنعتپتروشیمیکشورمان از اهمیت ویژهای برخوردار است، تصریح کرد: وجود منابع غنی و فراوان خوراک سبب شده اس//ت تا عالقهمندی برای س//رمایهگذاری در این صنعت از سوی شرکتهایمعتبرخارجیافزایشیابد.

علویافزود:باتوجهبهاهمیتصنعت نفت و تاثیر این صنعت روی ارزش افزوده کشور؛ مسووالن همواره تاکید دارند که صنعتپتروشیمیبایدبهعنوانیکمزیت برگزیدهبهشمارآید.

وی با بیان آنکه پتروشیمی همواره موتورمحرکتوسعهپایدارواشتغالاست، تصریحکرد:توسعهصنعتپتروشیمیاز اولویتها و سیاستهای اقتصادی مهم در کش//ور بهش//مار میرود زیرا ایران از همه مزیتهای نس//بی و بازار مصرف و همچنین دسترسی به خوراک مناسب برخورداراست.

علی محمد بساقزاده مدیر کنترل تولید ش//رکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتوگ//و با نیپنا با تاکی//د بر لزوم سرمایهگذاریهای جدید در بخشهای مختلف صنعت پتروش//یمی ای//ران و حرکت به سوی افزایش تولید و صادرات پایدار اظهار کرد: پتروشیمیها با توجه به نوع فعالیتهایشان میتوانند افزون برسرمایهگذاری در بخشهای محتلف برای توسعه، اقدام به سرمایهگذاری در طرحهای NGL کنند.

مدیرکنترلتولیدشرکتملیصنایع پتروش//یمی افزود: تامین خوراک مورد نیاز پتروشیمیها امسال نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری یافته است و در مورد تامین خوراک پتروشیمیها در نقاط مختلف کشور نگرانی وجود ندارد. افزایش تولید در فازهای پارسجنوبی در سالجاری نویدبخش جهش در تولید و صادرات محصوالت مختلف پتروشیمی اس//ت اما باید ب//رای دیگر منابع تامین خوراک، س//رمایهگذاریهای جدید را محققکرد.ویتصریحکرد:زیرساختها برای مشارکت پتروشیمیها در توسعه طرحهای NGL وهمکاریبابخشهای باالدس//تی با همکاری وزارت نفت و نیز شرکتملینفتایرانفراهمشدهاست.

وی با بیان اینکه تامین پایدار خوراک مهمترینبحثکنونیصنعتپتروشیمی است، گفت: ایران خوراک به اندازه کافی درسواحلخلیجفارسبرایمجتمعهای پتروش//یمی طرحهای جدی//د دارد و درطرحه//ای جدید تولید الفینها از ان جی ال و اتان و پروپان برنامهریزی شده اس//ت.عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تعامل میان بخشهای باالدستی و میاندستی میتواندمنجربهتوسعهصنعتپتروشیمی شود، گفت: تامین بهموقع خوراک مورد نیاز و س//رمایهگذاری برای تنوعبخشی به محصوالت تولید شده در این بخش باهمکاریهلدینگهایفعالدرصنعت میتوان//د زمینه را برای تکمیل زنجیره ارزش و افزایش کارایی بخشهای فعال درصنایعتکمیلینیزفراهمکند.

در ای//ن میان بیژن زنگنه وزیر نفت نیز چندی پیش با اشاره به اینکه اجرای واحدهای جدید NGL در یک بسته و زنجیرهباالدستیدربرنامهقراردارد،اظهار کرد:ازاجرایواحدهایپروپیلیندرداخل سرزمین حمایت میکنیم، اصرار داریم تاسیساینواحدهاهمراهباایجادصنایع پاییندستی باشد؛ ضمن اینکه بهدنبال ایننیستیمتاپروپیلینراصادرکنیمبلکه تاکید داریم تا از آن محصوالت دیگری را ساخته و صادر کنیم؛ همچنین باالترین تخفیف در قیمت خوراک تا 30 درصد برایاحداثزنجیرههایپاییندستیدیده شدهاستکهایناختیارازسویدولتبه وزارت نفت داده شده است.

وزیرنفتباتاکیدبراینکهامروزشرکت ملیصنایعپتروشیمیبایددرحوزهایجاد زیربناوهدایتسرمایهگذارانبرایحضور درصنعتپتروشیمیفعالیتداشتهباشد، گفت:مهمتریننقششرکتملیصنایع پتروشیمی را رگوالتوری در این صنعت است و از س//وی دیگر باید از اقدامهای بر هم زننده رقابت سالم جلوگیری کند. شرکتملیصنایعپتروشیمیهمچنین در حوزه زیرساختها به کمک و حمایت از سرمایهگذاران همسو با سیاستهای تبیینشدهدراینزمینهاقداممیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.