ارزیابی چیتچیان از وضعیت آب در کشور

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر نیرو ضمن ارزیابی مثبت از وضعیت ذخایر آبی در کشور، بر مدیریت مصرف آب تاکید کرد.

حمید چیتچیان در حاشیه جلس//ه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت آب در کشور گفت:خوشبختانه در نتیجه بارشهایی که در ابتدای سال داشتیم، وضعیت بسیاری از شهرها که نسبت به آنها نگرانی وجود داش//ت مناسب شد اما به این معنا نیست که مردم هر طور خواستند مصرف کنند و ما همواره نیازمند مدیریت مصرف آب هستیم و شرایط کشور ما اینطور اقتضا میکند.

وزیر نیرو با اعالم اینکه در شهرهای اصفهان و شیراز و همچنین استانهای بوشهر و سیستانوبلوچستان مشکل جدی تامین آب داریم، گفت: در صورتی که مردم این مناطق با وزارت نیرو همکاری و مقداری مصارف خود را کم کنند، جیرهبندی آب در این مناطق نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: کش//ور ما در هر س//ال حدود 220 میلیمتر بارش دارد و این کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهانی است.

از س//وی دیگر مدیرعامل ش//رکت آب و فاضالب اس//تان تهران میگوید براساس برنامهریزیهای صورتگرفته در تهران مشکلی برای تامین آب وجود ندارد، اما با توجه به گرمای هوا اگر مردم رعایت نکنند آب تهران دچار مشکل خواهد شد.

محمد پرورش با بیان اینکه در روزهای گرم افزایش مصرف آب را ش//اهد هستیم،اظهارکرد:مصرفآبنسبتبهنرمالسالگذشته01 مترمکعببرثانیه افزایش یافته که البته هر سال شاهد میزانی از افزایش مصرف آب هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مش//کل تامین آب در تهران وجود ندارد و براساس سرانه مصرف پیشبینیهای الزم برای مدیریت منابع آب انجام شده و مطابق روال فعلی قرار نیست آب هیچکدام از مناطق تهران قطع شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف توسط مشترکین، عنوان کرد: مردم باید در روزهای گرم و در ساعات پیک از کارهای غیرضرور اجتناب کنند، چراکه اگر این اتفاق نیفتد به شبکه فشار وارد میشود و ممکن است افت فشار را شاهد باشیم.

پرورش با بیان اینکه شبکه آبی تهران5/1 برابر دنیا ظرفیت تولید دارد، ادامه داد: اگر قرار باشد مردم در ساعات پیک مدیریت درست داشته باشند مشکلی پیش نمیآید، اما اگر مصرف منطقی نباشد ممکن است افت فشار داشته باشیم. وی در خصوص پروژه طرح س//المت نیز گفت: این طرح که بخش//ی از رینگ تهران است نهایتا تا یک ماه آینده افتتاح میشود و به وسیله آن کیفیت آب جنوب تهران ارتقا مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.