پایان حفاری سه سکوی فازهای 22 تا 24 پارسجنوبی

Jahan e-Sanat - - News -

عملیات حفاری موقعیت سکوهای42،22 A و42 B با پیشرفت001 درصدی به پایان رسیده و هماکنون حفاری در موقعیت سکوی اصلی 23 با پیشرفت 80/4 درصد ادامه دارد.

فرهاد ایزدجو مجری فازهای ‪23 22،‬ و 24 پارسجنوبی با اعالم این خبردربارهعملیاتتکمیلیحفاریدراینسکوهاگفت:همزمانبادریافت لولههای CRA از شرکت ملی نفت ایران تا مهرماه امسال، عملیات نصب این لولهها در هر چهار سکو آغاز شده و پس از آن عملیات تکمیلی چاهها در مدت شش ماه پایانی سال انجام میشود.

ایزدجو با بیان اینکه س//کوهای ‪A 24‬ و42 B دو س//کوی اقماری و متصل به س//کوهای اصلی 22 و 23 این طرح گازی هستند، از تکمیل عملیات حفاری 11 حلقه چاه س//کوی 22 و هش//ت حلقه چاه سکوی اقماری42 A خبر داد.

وی با اشاره به اینکه عرشه 22 با پیشرفت 89 درصدی، اولین سکویی است که در موقعیت این فاز نصب خواهد شد، افزود: این سکو و سکوی ‪A 24‬ با پیشرفت 86 درصد فاز اول طرح توسعه فازهای 22 تا 24 را تشکیل داده و معادل یک میلیارد فوت مکعب گاز را از حوزه مخزنی این فاز برداش//ت میکنند.مجری فازهای ‪23 22،‬ و 24 پارسجنوبی درباره زمان نصب این دو سکو تصریح کرد: مراحل نهایی ساخت سکوی 22 در حال انجام است و حداکثر تا آبانماه آماده حمل به سمت موقعیت جکت خود خواهد شد. ضمن اینکه سکوی42 A هم یک ماه بعد و تا پایان آذرماه سالجاری آماده نصب میشود.این مجری طرح در شرکت نفت و گازپارسافزود:عالوهبردوسکویذکرشده،سکویاصلی32 باپیشرفت 81/5 درصد و س//کوی اقماری42 B با پیش//رفت 75 درصد به عنوان آخرین سکوی این طرح با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای مربوط در حال ساخت هستند.ایزدجو در ادامه از تکمیل خط لوله 18 اینچ میانی سکوهای 22 و42 A به طول 5/3 کیلومتر توسط کشتی لولهگذار سی مستر خبر داد و یادآور شد: خط لوله 32 اینچ سکوی 22 به طول تقریبی 110 کیلومتر نیز سال گذشته به طور کامل پایان یافته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.