هيركان فقط 35 روز زنده بود

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان حفاظت محيطزيست، با بيان اينكه اظهارات غيرواقع معاون اداره كل محيطزيست استان گلستان و عدم اعالم مرگ پلنگ بهگونهاي كه عنوان شده به منظور پيشگيري از ورود افراد سودجو در زمينه خريدوفروش گونههاي حياتوحش و نگراني وي از احتمال جلوگيري از رهاسازي پلنگ نر بوده است، گفت: اين تصميم شخصي معاون اداره كل و كتمان موضوع از طرف ساير افراد و عدم اعالم آن به معاونت ذيربط يا دفتر بازرسي سازمان حفاظت محيطزيست، اقدامي اشتباه بوده است.

به گزارش ايسنا، مرتضي فريد درخصوص نتيجه بررسيها در مورد مرگ هيركان )پلنگ ماده رها ش//ده در پارك ملي گلستان( گفت: با بررسي سامانهاي كه سيگنالهاي ارسالي رديابهاي ماهوارهاي توس//ط آن تجزيه و تحليل ميش//د، مشخص شد هيركان كه پس از هماهنگيهاي اوليه و نصب ردياب ماه//وارهاي در 2 ش//هريورماه 1395 در پارك ملي گلستان رهاسازي شده بود، تا 6 مهرماه 1395 يعني 35 روز پس از رهاسازي زنده بوده و اظهارات بعدي مبني بر زنده بودن هيركان صحيح و مطابق با واقعيت نبوده است.

فري//د عنوان كرد: پ//س از غيرعادي ش//دن وضعيت س//يگنال ردياب ماه//وارهاي، چهار تن از اف//راد مرتبط ب//ا موضوع يعني س//يدمجتبي حس//يني، مع//اون اداره كل محيطزيس//ت گلس//تان، فرزاد اكبرنژاد، كارش//ناس حياتوحش اداره كل، سياوش روشنيان، مسوول نگهداري و حميدرضا نجاري، سرپرست معاونت پارك ملي گلستان، با مراجعه به منطقه، با الش//ه متالش//ي شده پلنگ ماده رهاسازي شده مواجه ميشوند. افراد مذكور پس از مشاهده الش//ه، ردياب را در همان محل زير يك درخت قرار داده و باقيمانده الش//ه را در داخل كيسه پالستيكي به محل اداره پارك ملي گلس//تان منتقل ميكنند و براي بررسي DNA در داخل فريزر قرار ميدهند.

مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات س//ازمان حفاظت محيطزيست درخصوص برخي ادعاهاي مطروح//ه در مورد جابهجايي ردياب ماهوارهاي، اظهار كرد: اينكه عنوان شده چندين ماه ردياب در پارك ملي گلستان چرخيده، صحت ندارد و بررسي سامانه مربوطه و اطالعات موجوددرآنحاكيازآناستكهرديابازتاريخ82سپتامبر 2016 برابر با ش//ش مهر 1395 ثابت بوده و جابهجايي در سامانه ثبت نشده است.

وي همچني//ن درب//اره برخ//ي ادعاها مبن//ي بر اخذ حمايتهاي مالي از IUCN و مراكز بينالمللي خاطرنشان ك//رد: هيچگونه اعتباري از ط//رف اين مراكز به اداره كل محيطزيست گلستان يا س//ازمان حفاظت محيطزيست اختصاص داده نشده است و در بررسيهاي به عمل آمده نيز مس//تندي در اين زمينه مش//اهده نشده است. ضمن آنكه اصوال بهرهگيري از كمكهاي بينالمللي، سازوكار و فرآيند مشخص خود را دارد و اين ادعا نشان از بياطالعي از روندها دارد.

فري//د با بي//ان اينكه اظهارات غيرواقع مع//اون اداره كل محيطزيس//ت اس//تان گلس//تان و عدم اعالم مرگ پلنگ بهگونهاي كه عنوان ش//ده، بهمنظور پيشگيري از ورود افراد سودجو در زمينه خريدوفروش گونههاي حياتوحش و نگراني وي از احتمال جلوگيري از رهاس//ازي پلنگ نر بوده است، گفت: اين تصميم شخصي معاون اداره كل و كتمان موضوع از طرف ساير افراد و عدم اعالم آن به معاونت ذيربط يا دفتر بازرسي سازمان حفاظت محيطزيست اقدامي اشتباه بوده و سازمان بهطور قطع و بياغماض با اينگونه رفتارها مخالفت دارد و به هيچ وجه دستوري از سوي سازمان به استانها در اين زمينهها صادر نميشود.

وي عنوان كرد: بيتوجهي افراد ذيربط به ضوابط اداري از جمله عدم اطالع به هنگام تلف شدن پلنگ با هر توجيهي كه باشد، مراتب مطابق قوانين و ضوابط دستگاههاي دولتي و س//ازمانها در كميته مربوطه مورد بررس//ي و اقدام قرار ميگيرد.

مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان حفاظت محيطزيست خاطرنش//ان كرد: جداي از نحوه رسانهاي ش//دن اين موضوع، محدوديتها و ايراداتي كه در فرآيند نگهداري و رهاسازي پلنگ ماده وجود داشته، ترديدي نيس//ت كه بايد جنبههاي مثبت آموزشي و علمي نگهداري و رهاسازي پلنگ بهعنوان يك تجربه مهم كه قبال س//ابقهاي در كشور نداشته مدنظر قرار گيرد و شرايط براي تحقيقات و فعاليتهاي بعدي فراهم شود.

وي ادامه داد: آنچه در جريان رهاسازي هيركان به دست آمد بيش//ك گرانقيمت اس//ت. تجربيات دوران نگهداري و رفتارشناس//ي پلن//گ و حفظ خصلت وحش//ي بودن آن همچنين پژوهشها و تحقيقات كاربردي بعدي كه ميتواند بر پايه تجربيات فعلي صورت گيرد تنها برخي از دستاوردهاي رهاسازي هيركان در طبيعت است.

فريد با بيان اينكه طبق اظهارات افراد حاضر در محل، در سمت راست سر پلنگ تلف شده آثار پارگي وجود داشته كه حاكي از درگيري پلنگ تلف ش//ده با يك گونه قويتر بوده است، اظهار كرد: بقاياي ميش شكار شدهاي در معده پلنگ وجود داش//ته كه نشاندهنده توانايي جانور در شكار طعمه بوده است.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه پلنگ رهاسازي شده به مدت 35 روز كه زمان قابلتوجهي بهشمار ميرود، در طبيعت دوام آورده، موفق به شكار و تداوم زندگي خود شده و نهايتا توسط گونه رقيب و قويتر و احتماال بهدليل اختالف بر سر قلمرو از بين رفته است، تصريح كرد: با مقايسهاي ساده بين اين پروژه و پروژه احياي ببر كه ميلياردها ريال هزينه از خريد تجهيزات تا ساخت محل نگهداري و غيره شد، نشاندهنده فاصله زياد اين دو پروژه است زيرا ببرها حتي به مرحله انتقال به سايت احداثي نيز نرسيدهاند.

مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان حفاظت محيطزيست درخصوص شرايط پلنگ نر و رهاسازي يا عدم رهاسازي وركان در طبيعت، گفت: روشن است كه كميته ارزيابي و رهاسازي گونههاي شاخص و حائز اهميت حياتوحش به رياست معاونت محيطزيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيطزيست در مورد دومين پلنگ يعني وركان تصميمگيري خواهد كرد.

وي با اشاره به سابقه نگهداري هيركان و وركان )دو توله پلنگ نر و ماده( در اداره كل حفاظت محيطزيس//ت استان گلستان اظهار كرد: در مرداد 93 دو قالده توله پلنگ نر و ماده كه جلوي درب اداره حفاظت محيطزيست كردكوي رها شده بودند به اداره كل حفاظت محيطزيست گلستان در گرگان منتقل شدند كه البته اين انتقال بهدليل وجود محدوديتها و با توجه به ضرورت دسترس//ي و نظارت مستمر بر زندگي اي//ن تولهپلنگها بود. گرچه در اداره كل نيز فضاي چندان مناسبي براي نگهداري آنها وجود نداشت.

فريد ب//ا بيان اينكه آمادهس//ازي مكان ديگ//ر و انتقال تولهپلنگها مش//كالت و مالحظات خود را داش//ت، اظهار كرد: اداره كل حفاظت محيطزيس//ت گلستان از ابتدا بنا را بر عدم تحويل تولهپلنگها به باغوحشها گذاشت و گزينه رهاسازي آنها را با نصب ردياب درنظر گرفت بنابراين با وجود مش//كالت نگهداري، تالش ش//د با نوع رژيم غذايي و عدم رويارويي با انس//ان، پلنگها را براي رهاس//ازي آماده كنند. همچنين مسووليت نگهداري تولهپلنگها ابتدا به فردي به نام دكتر مسعود شكيبا، سپس به سياوش روشنيان به دليل فعاليتهاي تجربي و سابقه همكاري وي در زمينه مراقبت و نگهداري حياتوحش با اداره كل و نيز به عنوان كارشناس اداره نظارت بر حياتوحش واگذار شد.

وي ادام//ه داد: طبق بررس//يهاي انجامش//ده تغذيه دو قالده پلنگ عمدتا از حيوانات وحشي آسيبديده، تلفشده و شكارش//ده غيرمجاز بوده است و جهت نگهداري و تغذيه هيركان و وركان از مشاوره و تجربه افراد صاحب نظر استفاده شده بود.

فريد تاكيد كرد: براي س//ازمان حفاظت محيطزيست، اصل رهاسازي گونههاي حياتوحش به منظور بازگشت به طبيعت در مقايس//ه با گزينه تحويل حياتوحش به مراكز مجاز و جداس//ازي از چرخه طبيعت كه به مرگ اكولوژيك آنها منتج ميش//ود ارجحيت دارد و تحويل به باغوحشها آخرين گزينه است.

وي در ادام//ه گفت: درخص//وص هيركان و وركان نيز از آنجا كه آمادهس//ازي فضاي مناس//ب و نگهداري حيوان در مكان بزرگتر در مدت زمان كوتاه فراهم نش//د و معرفي به باغ وحشها هم جزو برنامههاي اداره كل نبود بنابراين پس از هماهنگيهاي اوليه و نص//ب ردياب ماهوارهاي در تاريخ 2 شهريورماه 95 نسبت به رهاسازي تولهپلنگ ماده به نام هيركان در پارك ملي گلستان اقدام شد.

بر اساس گزارش پايگاه اطالعرساني محيطزيست)پام(، مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاس//خگويي به ش//كايات سازمان حفاظت محيطزيست در پايان گفت: اين اتفاق در حالي رخ داد كه واگذاري پلنگها به باغوحش، راحتترين گزينه براي محيطزيست گلستان بوده و موجب خالصي اداره كل از زحمت و هزينه نگهداي آنها ميشد بنابراين نگهداري از هيركان و وركان با هزينه و زحمت فراوان تحمل ش//د تا آينده تولهپلنگها به هيچ وجه با اسارت در باغوحشها گره نخورد و نبايد از اين تالش مجدانه كه حدود دو سال به طول انجاميد، غافل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.