متصاعد شدن »گاز ازت« علت بوي نامطبوع در خاش

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- نماينده مردم خاش در مجلس شوراي اسالمي متصاعد شدن »گاز ازت« را علت بوي نامطبوع در اين شهرستان عنوان كرد.

علي كرد با اشاره به انتشار بوي نامطبوع در خاش كه باعث ايجاد مسموميت برخي افراد شده بود، اظهار كرد: بالفاصله بعد از انتشار اين خبر ستاد بحران استان، ستاد بحران شهرستان، شوراي تامين استان و شوراي تامين شهرستان تشكيل شدند. همچنين دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به حالت آمادهباش درآمد و شوراي بهداشتتشكيلشد.اوبابياناينكهوضعيتموجودتوسطشورايمحيطزيست استان و شهرستان مورد بررسي قرار گرفت، ادامه داد: پس از بررسيهاي انجامشده مشخص شد اين بوي نامطبوع از كارخانههاي كوچك غيرقانوني كه در شهرك صنعتي خاش مشغول فعاليت هستند، متصاعد شده است. افراد سودجو در اين كارخانههاي كوچك اقدام به حمل نفت كوره از مراكز ديگر استانها مانند شيراز ميكردند و نفت خام را در اين كارخانهها به ايزوگامهاي غيراستاندارد تبديل ميكردند و از مرز پاكستان آنها را به فروش ميرساندند.

نماينده مردم خاش در مجلس دهم خاطرنشان كرد: اين كارخانهها فعاليت خود را در نيمههاي شب آغاز كرده و به دليل اينكه در آن ساعت از شب، هوا حالت سكون دارد اين مواد به صورت گاز ازت تبديل و در شهر متصاعد ميشود كه متاسفانه باعث مسموميت تعدادي از افراد شد. خوشبختانه به دستور شوراي تامين دستگاه قضا نيز وارد اين ماجرا شده و اين كارگاهها پلمب و از فعاليت آنها جلوگيري شد.

او بيان كرد: شركت فرآوردههاي نفتي استان بايد نظارت بيشتري بر صدور مجوزهاي حمل نفت كوره داشته باشد و با ورود دستگاه تعزيرات حكومتي بايد با افرادي كه در اين زمينه تخلف كردهاند، برخورد شود.

كرد با بيان اينكه وضعيت شهر به حالت عادي و طبيعي بازگشته، درباره وضعيت كوه آتشفشاني نيمهفعال تفتان تصريح كرد: آتشفشان نيمهفعال تفتان در شمال غربي شهر قرار دارد و هر روز دود از اين قله متصاعد ميشود كه قابل مش//اهده است و روزنههاي كوه باز است. فعاليتهاي اين كوه توسط دانشگاه ژئوفيزيك بررسي ميشود.

او با تاكيد بر اينكه هيچ مشكلي در رابطه با كوه آتشفشان تفتان وجود ندارد، بيان كرد: اخباري كه در رابطه با انتشار بوي گوگرد بر اثر فعاليتهاي آتشفشاني اين كوه مطرح شده، نادرست است و به مردم شهرهاي خاش، ميرجاوه، دهستان سنگان و دهستان خارستان اطمينان خاطر ميدهيم كه هيچ مشكل خاصي در فعل و انفعاالت كوه تفتان وجود ندارد و اين بوي بد ناشي از دود ساختگي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.