آخرين وضعيت واگذاري هزار دستگاه واگن مترو به شهرداري

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- رييس كميته عمران شوراي اسالمي شهر تهران در رابطه با آخرين وضعيت واگذاري هزار دستگاه واگن مترو به مديريت شهري پايتخت توضيحاتي ارائه كرد.

اقبال ش//اكري گفت: در رابطه با دريافت واگن از دولت، بيش از يك س//ال از مذاكرات صورتگرفته اعضاي شوراي شهر تهران و مديران شهري با مسووالن دولت ميگذرد اما تاكنون واگنهاي درخواستي مديريت شهري كه سهم دولت در توسعه حملونقل عمومي در شهر تهران بوده، به شهرداري واگذار نشده است.

رييس كميته عمران شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به وعدههايي مبني بر واگذاري هزار دستگاه واگن به مديريت شهري خاطرنشان كرد: پيش از اين، وعده واگذاري هزار واگن به مديريت شهري داده شده بود اما طي يك سال گذشته حتي يك واگن نيز به شهرداري تهران داده نشده است.

ش//اكري درخصوص شرايط سرفاصله قطارهاي مترو در برخي از خطوط اظهاركرد: وضعيت سرفاصله برخي خطوط مترو به هيچ وجه مناس//ب نيس//ت اما براي برطرف كردن اين مشكل نيازمند تزريق واگنهاي جديد به خطوط مترو هستيم.

وي ادامه داد: در برخي از خطوط، واگنهاي مترو فرسوده بوده و نيازمند تعمير هستند اما تا زماني كه قطارهاي جديد به شهرداري تحويل داده نشود، مديريت شهري قادر به خارج كردن واگنهاي فرسوده از خطوط نيست.

رييس كميته عمران ش//وراي اسالمي شهر تهران با ارائه پيشنهادي به مسووالن دولت تاكيد كرد: پيشنهادم اين است كه دولت هر برنامهاي كه براي رفع مشكالت شهر تهران دارد زمين بگذارد و به خريد واگن مترو اقدام كند.

شاكري اذعان كرد: برنامهريزي براي استفاده بيشتر مردم از مت//رو عالوه بر كاهش آلودگي هوا در كاهش ترافيك نيز نقش داشته و ميتواند سبب حل بسياري از مشكالت شهر تهران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.