انصافكجاستمحبو ِبمن؟

Jahan e-Sanat - - News -

اميرحسين ميراسماعيلي-ازوقتي رفتي خيلي چيزها عوض شده محبوب من. آدمها اينجا هر روز در حال قضاوت كردن يكديگر هستند و به دنبال سوژهاي ميگردند براي تمس//خر. اين روزها اگر خواستي به يكي از شبكههاي اجتماعي سر بزني، پوش//يدهتر برو، پشهها نيش ميزنند محبوب من. س//وژههاي دعوايشان نيز بسيار جالب و اعجابانگيز اس//ت. به محمدرضا گلزار توهين ميكنند چون بندهخدا فقط يك لحظه در مقابل حس//ن روحاني دستش را در جيب//ش كرد و درآورد و از ش//انس ب//دش در همان لحظه عكاس//ي تصوير را قاب گرفت. به روزنامهن//گاري توهينهاي جنسي ميكنند چون توئيتي را زد كه از نظر آنها زيبا نبود و اينكه او خودش توئيتش را پس از چند ساعت پاك كرده، دليل نميش//ود طناب دارش را آماده نكنيم كه! به رييس جمهور مملكت هم بد و بيراه میگويند كه چرا در مقابل ناس//زاهای ديگران سكوت نمیكنی و پاسخشان را میدهی... هر كسي از ه//ر تريبوني براي ديگري »هوايي« ميزند، آنوقت ما را متهم میكنند به سياهنمايی!

در راه ك//ه ميآي//ي ب//ا خودت مق//داري انص//اف و منطق بي//اور محب//وب من؛ نان س//نگك و هليم را همي//ن بغل هم ميفروشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.