اختصاصاعتبار25 ميلياردتوماني جهت احياي درياچه اروميه

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- مديركل مديريت بحران استانداري آذربايجانشرقي گفت: سالجاري 52 ميليارد تومان اعتبار به پروژه احياي درياچه اروميه تزريق شده است.

خليل ساعي با بيان اينكه ميزان بارندگي در استان 20 درصد نسبت به سال قبل كاهش يافته است، اظهار كرد: ميزان بارندگي استان از اول مهرماه سال 95 تا حال حاضر 205 ميلي متر ثبت شده است در حالي كه سال قبل كه سال زراعي بود به ميزان 275 ميلي متر ثبت شده است و اين آمار نشاندهندهكاهش بارندگي استان است.

وي درخصوص ميزان اعتبارات تزريقشده به ستاد درياچه اروميه اعالم كرد: در سالجاري حدود 52 ميليارد تومان به ستاد احيا اختصاص داده شده است. پروژه احياي درياچه اروميه از سال 93 آغاز به كار كرده و تا سال 1402 ادامه خواهد داشت.

نماينده س//تاد احياي درياچه اروميه با اش//اره به توقف سدسازي در حاش//يه درياچه اروميه گفت: سدها به منظور جلوگيري از سيالبها و كنترل آبها ساخته ميشوند ولي اگر اين آبها به درياچه انتقال داده نشود، طبيعي است كه درياچه خشك ميشود. در ميان سدها، دو سد ش//هيد مدني و چراغ ويس فعال ب//وده و براي كمك به احياي درياچه اروميه آبگيري ميكنند.

وي با بيان اينكه چاههاي غيرمجاز اطراف درياچه اروميه شناسايي و جمعآوري ش//ده است، اظهار كرد: چاههاي حاشيه رودخانهها و اطراف درياچه اروميه با استفاده بيرويه آب يكي ديگر از موارد موثري هستند كه باعث خشك شدن درياچه اروميه ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.