دستگيري مدير سايت شرطبندي با 400 ميليارد ريال گردش مالي

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- فرمانده انتظامي استان اصفهان از عمليات پليس فتاي اين فرماندهي در دستگيري مدير يك سايت شرطبندي با گردش مالي 400 ميليارد ريالي خبر داد.

سردار عبدالرضا آقاخاني اظهار كرد: كارشناسان پليس فتاي استان اصفهان با اشراف به فضاي مجازي و رصد و پايش سايتهاي اينترنتي توانستند يك سايت شرطبندي با گردش مالي باال را كه از سوي فردي در يكي از استانهاي كشور مديريت ميشد، شناسايي كنند.

وي عن//وان كرد: كارشناس//ان اين پليس در راس//تاي رصد اقدامات مجرمانه با سايتي روبهرو شدند كه مدير آن اقدام به طراحي بازي خاصي به روش شرطبندي كرده كه در ادامه تحقيقات صورت گرفته مشخص ش//د اين فرد از اين طريق توانس//ته به گردش مالي 400 ميليارد ريالي دست پيدا كند كه در اين زمينه تمامي حسابهاي مالي فرد مذكور نيز مورد شناسايي قرار گرفت.

آقاخاني افزود: با توجه به اينكه مدير اين س//ايت در خارج از اس//تان سكونت داشت، ماموران پليس فتاي استان با اخذ نيابت قضايي به محل مذكور اعزام و طي عملياتي غافلگيرانه متهم را دستگير كردند و به همراه مدارك و مستندات جمعآوري شده تحويل مراجع قضايي دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.