توافق 21 نفره اعضاي شوراي شهر پنجم براي عدم قبول شغلهاي ديگر

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- عضو منتخب شوراي شهر پنجم از توافق جمعي اعضا براي نپذيرفتن مشاغل ديگر همزمان با كار در شورا خبر داد.

زهرا صدراعظم نوري با بيان اينكه در جلس//ه اخير اعضاي منتخب شوراي شهر پنجم يك توافق جمعي ايجاد شد، گفت: به پاس احترام به راي مردم و امانتداري در مسووليتي كه برعهده ما گذاشته شده است و با تاكيد بر پايبندي به ميثاقنامه شوراي عالي سياستگذاري اين انتخاب انجام شد.

وي ب//ا بيان اينكه براس//اس اين توافق 21 نف//ره اعضاي دوره پنجم شوراي اسالمي شهر تهران، ري و تجريش متعهد شدند در طول چهار سال نمايندگي مردم در اين شورا هيچگونه مسووليتي كه قابل جمع با عضويت در شورا نباشد را برعهده نخواهند گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.