تالش براي خاموش كردن آتش جنگلهاي كهگيلويهوبويراحمد

Jahan e-Sanat - - News -

رييس اداره منابع طبيعي شهرستان چرام از آتشسوزي در جنگلها و مراتع منطقه »تنگ آب طسوج« در اين شهرستان خبر داد.

حبيباهلل پيوستهگر عنوان كرد: اين آتشسوزي صبح ديروز رخ داده اس//ت. اين منطقه صعبالعبور است و تنها نيروهاي منابع طبيعي اين شهرستان به منطقه اعزام شدند.

پيوستهگر اضافه كرد: پوشش مرتعي اين منطقه ضعيف است و بيشتر پوشش اين منطقه درختاني همچون شن، بادام كوهي، گون، ارژن، بلوط و بنه است. از سويي ديگر به دليل حجم آن آتشسوزي از مردم درخواست كمك فوري براي خاموش كردن آتش شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.