ردپاي داللها در قدرتنمايي بازيكنان

Jahan e-Sanat - - News -

شايد اين تابس//تان بهعنوان تابستان قدرتنماييبازيكنانبهيادبماند.كريستيانو رونالدو از طريق زيردستانش اعالم كرده تصميمش براي ترك رئالمادريد غير قابل بازگشتاست.جانلوئيجيدوناروماكهتازه فوريه امسال به سن قانوني رسيد پيشنهاد ميالنبرايتمديدقراردادشكهاوراتبديل به يكي پردرآمدتري//ن دروازهبانان جهان ميكرد را رده كرده است. الكسيس سانچز و مسوت اوزيل در سال آخر قراردادشان با آرسنالهستندوهيچكدامتمايليبهتمديد آن نش//ان ندادهان//د و ماركو وراتي هم به پاريسنژرمن گفته ديگر براي اين باشگاه بازي نخواهد كرد و قصد دارد به بارسلونا بپيوندد،تصميميكهنهبهخاطرپولبيشتر بلكهبهخاطرپرستيژاست.

در اين ميان همان بحث هميش//گي وف//اداري پي//ش ميآيد و هم//ان جواب هميشگي بازيكنان و ايجنتها، اينكه عمر حرفهاي يك فوتباليست محدود است و در اين زمان بايد بيشترين استفاده را از آن ببرد.البتههمانطوركهبازيكنانباشگاههارا برايانتقالبهتيميديگربادستمزديباالتر تحتفشارقرارميدهند،باشگاههاهمبدون چشم به هم زدن بازيكناني كه ديگر به آنها احتياج ندارند را بيرون مياندازند.

اما مفهوم وف//اداري از نظر هواداران و بازيكنان متفاوت است. عالقه هواداران به بازيكنانشانمثلعشقيبينمادروفرزند اس//ت، بدون شرط و شروط، هميشگي و حتي وقتي با كارهايش//ان به مرز جنون ميرساندنتان. وفاداري از منظر بازيكنانب//دون در نظر گرفت//ن نمونههاي نادري چون بازيكناني كه حاضرند از حقوقشان كم كنند تا براي تيم مورد عالقهشان بازي كنند- در بهترين حالت نشان دادن شور و عالقه و وظيفهشناسي مادامي است كه در يك باشگاه هستند. انتقال اين بازيكنان از تيمي به تيم ديگر شور و عالقهشان را هم باخودشانمنتقلميكند.دستهديگرياز بازيكنانهمهستندكهالبتهمثلمزدوراني حرفهاي مدام از تيمي به تيم ديگر ميروند وشغلشانراانجامميدهندوهيچمشكلي با تعويض پيراهن ندارند.

مس//اله ديگر در جدال و قدرتنمايي بازيكنان و باشگاهها اين است كه در نهايت هميش//ه اين باشگاهها هستند كه پيروز ميش//وند و كنترل ش//رايط را به دست ميگيرن//د. بياييد با اي//ن ديد چند خط داستانياصليترنسفرهايتابستانيامسال را بررسي كنيم.

از وراتي ش//روع كنيم. وراتي 24 ساله است، پنج سال براي پاريسنژرمن بازي كرده و حاال شانس رفتن به بارسلونا را دارد )يا حداقل خودش اينطور فكر ميكند(. اما اگر وراتي به پروژه اوناي امري ايمان داشت و بر اين باور بود كه پاريسيها به زودي بدل بهيكيازغولهايچمپيونزليگميشوند، باز هم چنين احساسي نسبت به آيندهاش داشت؟ ش//ايد نه. در هر صورت واقعيت ماجرا چيز ديگري است و وراتي كه پنج سال به خوبي به باشگاهش خدمت كرده حق دارد دنبال ساختن آيندهاش در تيمي ديگر باشد. در ضمن پياسجي احتماال با فروش وراتي سودي چهار، پنج برابر خواهد كرد؛ اتفاقي كه معموال براي خروجيهاي اين باشگاه رخ نميدهد.

اوزيل و سانچز تنها يك فصل تا بازيكن آزاد شدن فاصله دارند بنابراين قيمتي كه آرسنال در اين تابستان ميتواند رويشان بگذاردكمترازقيمتواقعيشاناست.شايد بخشي از اين شرايط تقصير خود اوزيل و سانچز باشد اما فراموش نكنيم كه آرسنال باشگاهيبسيارسختگيردرتعيينساختار حقوقهاييكهبهبازيكنانشميدهد،است، در ضمن آرسن ونگر خودش تا پايان فصل صبر كرد تا تصميم آيندهاش را اعالم كند و اين شك و ترديدها روي تصميم اوزيل و سانچزقطعاتاثيرگذاربود.

البته ش//رايط خود اين دو بازيكن هم يكساننيست.درستاستكههردو82 ساله هستند اما سانچز، مخصوصا با توجه بهقيمتپايينترازحدطبيعياشخواهان زيادي دارد، خيلي بيشتر از اوزيل. سانچز و اوزيل هر دو ميدانند با توجه به سنشان احتماال اين آخرين قرارداد بزرگي است كه ميتوانند ببندند و اگر يك سال ديگر صبر كنند به عنوان بازيكن آزاد دستشان براي انتخاب كام//ال باز خواهد بود. پس عجله نكردن براي تصميمگيريشان نه از روي خودخواهيبلكهكامالهوشمندانهاست.

دراينميانمسالهدونارومابيشازبقيه سر و صدا به پا كرده، چون او بسيار جوان است،از41 سالگيبهميالنپيوستهودر آن تصوير معروف به نش//ان باشگاه بوسه زده و البته چون مدير برنامهاش مينو رايوال است.دوناروماپيشنهادتمديدقراردادميالن را رده كرده؛ قراردادي كه اگر امضا ميشد به اين معنا بود كه ميالن در آينده ميتواند او راباقيمتيباالبفروشدامادرضمنحقوقي كه او دريافت ميكرد پايينتر از آنچه بود كه احتماال حاال در باشگاه آيندهاش )چه يوونتوس باش//د، چ//ه رئالمادريد و چه منچستريونايتد( دريافت خواهد كرد. در اينميانالبتهريسكهميشگيمصدوميت هموجودداشتوممكنبودحرفهدوناروما خيليزودترازآنچهبايدبهپايانميرسيدو ميالن سرمايه بزرگش را از دست ميداد.

دوناروما حاال از س//وي تيفوسيهاي ميالن تهديد به مرگ شده، تماشاگراني كه احس//اس خيانت از س//وي دروازهبان جوانشان ميكنند. اما تقصير اصلي اين ميان با باش//گاه اس//ت و اينكه چرا زودتر به فكر تمدي//د قرارداد او نيفتاد. فراموش نكنيم كه دوناروما از اكتبر 2015 به بعد بدل ب//ه دروازهبان اصلي ميالن ش//د اما همچنان حق//وق دروازهبان چهارم 170) هزار دالر در فصل( را دريافت ميكند. اگر وضعيت مالكيت و فروش باشگاه، داستاني كه سيلويو برلوسكوني دو سالي طولش داد زودتر مش//خص ميشد، مديريت باشگاه ميتوانست براي حفاظت از آينده پديده جوانش زودتر دست به كار شود.

البته من هنوز ه//م فكر ميكنم اگر يكي از باش//گاههاي بزرگ اين تابس//تان پيش//نهادي گزاف براي دوناروما ندهد، او ق//راردادش را مثال براي دو س//ال ديگر با ميالن تمديد خواهد كرد؛ قراردادي كه بند آزادي مناسبي در آن گنجانده خواهد شد و جزيياتيشبيهقراردادپلپوگبابايوونتوس و يونايتد خواهد داشت، ديگر قراردادي كه كار خود رايوال بود.

در نهايت ميرسيم به مساله رونالدو. حتما داس//تان رونالدو و رئال را ميدانيد، مگر اينكه در چند روز اخير توي يك غار زندگي كرده باشيد. اول از همه اين نكته را مشخص كنيم كه ترك مادريد و اسپانيا باعث نجات پيدا كردن رونالدو از دس//ت ماموران ماليات نميشود، مگر اينكه او به كليمتواريشودياتصميمبگيردبرايتيم پيونگيانگسيتيبازيكند.

پس دليل رونالدو براي اين تصميم چيست، آيا اين صرفا قدرتنمايي يك بازيكن سوپراستار است، راستش بعيد به نظر ميرس//د رونال//دو در هيچ تيم ديگري شرايطي بهتر از رئال داشته باشد. اگر در نهايت او تصميم به ترك مادريد بگيرد، باش//گاه بع//دياش بايد مبلغي نزديك ركورد حال حاضر جهان فوتبال بپردازد )البته نه 250 ميليون دالري كه برخيها از آنها حرف ميزنند كه خندهدار است(. اما رونالدو به خاطر حمايت نكردن كافي باش//گاه از او در مش//كل مالياتي ك//ه برايش پيش آم//ده واقعا ناراحت و آزردهخاطر به نظر ميرسد. آيا فلورنتينو پرز ميتوانست كاري بيشتر از اين براي ستارهاش بكند؟ در اينكه او مردي با نفوذ است شكي نيست اما اسپانيا سرزميني فئودالنش//ين يا جمهوري موزفروشي نيس//ت كه ثروتمندان و قدرتمندان از دست ماموران ماليات در امان باشند.

ش//ايد اصال تم//ام اين داس//تان يك دبل بلوف از س//وي كمپ رونالدو است؟ پرز مثل بقيه از تاثي//ر رونالدو در بازيها بزرگ آگاه اس//ت اما او ميداند ستاره 32 س//الهاش كه س//الي 40 ميليون دالر از باش//گاه حقوق ميگيرد كمكم به دوران افت و بازنشس//تگياش نزديك ميشود، پس ش//ايد ف//روش او در اين مقطع فكر بدي نباش//د. اما چطور ميتوان رونالدو را وارد بازار كرد، بدون اينكه دليل فروشش را مسايل فني و فوتبالي جلوه داد؟ شايد كل اين داستان طرحي مشترك از سوي ژرژ مندز و پرز براي استفاده كردن از اين انتقال باشد. البته هيچ مدركي براي اثبات اين تئوري وجود ندارد، با اين حال دور از تصور و منطق هم نيست.

آخر داس//تان، سرنوشت رونالدو به هر سو كه كشيده شود، حاصل قدرتنمايي او نب//وده، چون هنوز در جدال بازيكنان و باشگاهها، اين باشگاهها و البته ايجنتهايي كهازباشگاههاكميسيونميگيرند،هستند كه دست باال را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.